Razvojno savetovalište

U Razvojnom savetovalištu Doma zdravalja MediGroup Dorćol prati se razvoj dece od rođenja do 18 godina. Prepoznaju se odstupanja, podstiče se psihomotorni razvoj, kako zdrave tako i dece sa rizikom, ili već postojećim razvojnim smetnjama.

Cilj je pravovremeno prepoznavanje razvojnih odstupanja i uključivanje dece u program rane intervencije.

Nakon stručne procene razvoja putem pregleda, intervjua i testiranja, evidentira se trenutni nivo razvoja po svim razvojnim domenima. Vrši se dodatna dijagnostika po potrebi, kreiraju tretmani, prati efekat intervencije ponovnom procenom razvoja nakon 3-6 meseci. Vrši se obuka roditelja za rad sa detetom i sprovodi savetodavni rad .

Tim Razvojnog savetovališta Doma zdravlja MediGroup Dorćol čine: pedijatar, logoped, defektolog, psiholog, fizioterapeut...

Konsultanti su: dečji psihijatar, neurolog, fizijatar, specijalista ORL i drugi specijalisti po potrebi.

Pedijatri u razvojnom savetovalištu

Ne propustite preglede sa 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 i 36 meseci. Pregledi po potrebi u bilo kom uzrastu do 18 godina.

Pregledi u prve 3 godine su ujedno i sistematski pregledi uz dodatnu procenu razvoja deteta i savetovanje roditelja.

- Pregled zdravstvene dokumentacije i intervju sa roditeljima
- Utvrđivanje eventualnih faktora rizika po razvoj deteta
- Klinički pregled: Merenja Telesne težine, visine, obima glave, BMI, Evidentiranje eventualnih deformiteta vrata, stopala, kolena, kičme, nespuštenih testisa, fimoze, hemangioma, poremećaja vida, sluha, i drugo.
- Procena ranog razvoja i to: grube motorike, fine motorike, razvoja govora i komunikacije, mišljenja i socijalizacije
- primena URD upitnika u uzrastu do 3 godine
- skrining na poremećaje autističnog spektra od 18 meseci
- Intervju po GMSD vodiču i procena nivoa razvoja po razvojnim oblastima
- Davanje preporuka za stimulaciju razvoja deteta
- Upućivanje deteta na dodatne preglede i tretmane u cilju rane intervencije i prevazilaženja kašnjenja u razvoju.
- Praćenje efekata rane intervencije
- Savetovanje roditelja  u vezi dojenja, uvođenja nemlečne ishrane, postupanja sa detetom: držanje, posedanje, oslanjanje noge, široki povoj, dubak... Neverbalna komunikacija, verbalna komunikacija da detetom, TV, mobilni...

Dragi roditelji,
Dileme i probleme slične vašim imalo je još mnogo roditelja pre vas. Pomoći ćemo vam da ih prevaziđete i ukazati na najbolji način za njihvo prevazilaženje.

Psiholog

Usluge psihologa su preventivne, psihodijagnostičke, psihoterapijske i edukativne prirode. Uloga dečjeg psihologa ogleda se u praćenju razvoja dece, prepoznavanju i identifikovanju eventualnih razvojnih odstupanja, čime se omogućava pravovremena dijagnostika i prikladna rana intervencija, u periodu kada ona daje najbolje efekte.

Rana intervencija predstavlja niz neophodnih tretmana, usmerenih na decu koja pokazuju neki stepen odstupanja u razvoju ili pripadaju nekoj rizičnoj grupi dece. To je rani, kontinuirani, sveobuhvatni tretman. Sa druge strane, ukoliko smetnja nije prepoznata i rana intervencija izostane, uglavnom s daljim razvojem dobija novu i složeniju dimenziju.

Prilikom prvog susreta, obavlja se intervju sa roditeljima, kada oni daju podatke o dotadašnjem razvoju deteta, eventualnim teškoćama i porodičnom funkcionisanju. U odnosu na dobijene podatke, ali i procenu psihomotornog razvoja deteta, planira se dijagnostika, obavlja savetovanje, vrši izrada individualnog plana i programa za dete i porodicu i sprovodi intervencija u kućnim uslovima, kako bi se eventualne teškoće svele na minimum ili potpuno izgubile.

Intervencija kod: 

- Kašnjenja u nekoj od razvojnih oblasti (gruba i fina motorika, govor i komunikacija, saznajni razvoj, socio-emocionalni razvoj) kod dece uzrasta do 6 godina.
- Disharmoničnog razvoja
- Poremećaja iz spektra autizma
- Noćnog i dnevnog umokravanja
- Toaletnog  treninga za decu do 3 godine
- Strahova i emocionalnih  smetnji
- Problema u ponašanju dece uzrasta do 6 godina...
- Teškoća prilikom uspavljivanja
- Selektivnosti  i izbirljivost u ishrani
- Teškoća u komunikaciji sa decom i razvoju igre
- Mucanja
- Tikova
- Separacionih smetnji
- Problema pražnjenja i zadržavanja stolice (opstipacije psihogenog uzroka)
- Prkosnog ponašanja i teškoća u uspostavljanju saradnje sa detetom

Fizioterapeut

Fizioterapeut iskusan u radu sa decom od najranijeg uzrasta obavlja tretmane dece sa:

- Usporenim psihomotornim razvojem, (dete kasni sa sedenjem, puzanjem, hodanjem, otežano se kreće...)
- Hipotonijom, hipertonijom
- Cerebraznom paralizom
- Hemiparezom...
- Deformitetima (stopala,vrata,kičme...)
- Posle preloma i imobilizacija
- Vrši obuku roditelja za sprovođenje tretmana u kućnim uslovima

Defektolog / Logoped

Defektološko logopedski rad podrazumeva ranu detekciju, dijagnostikovanje, procenu i tretman razvojnih smetnji kod dece.

Na defektološko-logopedskom pregledu vrsi se procena koliko je dete ovladalo razvojnim fazama u oblasti krupne motorike, fine motorne koordinacije i praksije, perceptivnih, intelektualnih, govorno-jezičkih sposobnosti i socijalno-emocionalnog razvoja u odnosu na kalendarski uzrast.

Roditelji nakon pregleda dobijaju nalaz defektologa/logopeda, adekvatne savete i preporuke za dalji eventualni tretman ili stimulaciju. Tretmani se mogu organizovati kao intezivni (4-5 puta nedeljno u trajanju od 30-45 minuta) ili poluintezivni (2-3 puta nedeljno u trajanju od 30-45 minuta). Tokom tretman roditelji dobijaju potrebne savete, a defektolog/logoped prati napredak deteta u svim razvojnim oblastima.

Usluge defektolosko-logopedske procene i tretmani namenjeni su:

- Deci čiji roditelji sumnjaju na određena odstupanja ili teškoće
- Deci sa riziko faktorom
- Deci sa neujednacenim (disharmoničnim razvojem)
- Deci sa poremecajima autističnog spektra
- Deci sa poremećajima pažnje ADHD (hiperaktivnost)
- Deci sa dispraksijom
- Deci sa cerebralnom paralizom
- Deci sa smetnjama u intelektualnom razvoju
- Deci sa razvojnom disfazijom
- Deci sa poremećajima artikulacije
- Deci sa teškoćama u učenju - disgrafija, disleksija, diskalkulija

Ove usluge se mogu pružati deci uzrasta od 0-15 godina, od praćenja i stimulacije beba do razvojne procene dece predškolskog i školskog uzrasta.

Priprema za školu

Podrazumeva procenu govornojezičkog statusa, fine motorne koordinacije, manipulativne spretnosti i grafomotornog izražavanja, kao i procenu auditivne i vizuelne pažnje i percepcije. Namenjena je deci uzrasta od 5 do 8 godina, koja pokazuju određene poteškoće.

Korepeticija - pomoć pri učenju

Odnosi se na rad sa decom koja imaju specifične probleme u savladavanju nastavnog gradiva i problem u emocionalnom prilagođavanju nastavi.

Ima za cilj proširenje znanja, razvoj odgovarajućih veština i navika, kao i razvoj motivacije za učenje, rad i sposobnost da se naučeno primeni.

Informacije i zakazivanje