Nazad

Prof. dr Jovanović Tomislav

Obrazovanje:

2006 Specijalizacija Kliničke fiziologije, Medicinski Fakultet, Univerziteta u Belgradu
2006 Uža specijalizacija Baromedicine, Medicinski Fakultet, Univerziteta u Belgradu
1991 Uža specijalizacija Balneoklimatologije, Medicinski Fakultet, Univerziteta u Belgradu
1991 Specijalizacija Medicina Sporta, Medicinski Fakultet, Univerziteta u Belgradu
1983 Doktorat, Medicinski Fakultet, Univerziteta u Belgradu
1979 Magistratura (Fiziologija), Medicinski Fakultet, Univerziteta u Belgradu
1975 Medicinski Fakultet, prosečna ocena 9.2

Radno Iskustvo:

2006-12 Šef Katedre za Medicinu sporta, Poslediplomska nastava Medicinski Fakultet, Univerziteta u Belgradu
2004 Prorector, Universita u Prištini sa privreenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
2002 Direktor poslediplomske škole medicine sporta ECPD-Univerzitet Ujedinjenih Nacija.
2002-08 Upravnik Instituta za medicinsku fiziologiju, Medicinski Fakultet, Univerziteta u Belgradu
2012-15 Šef Katedre Medicinske fiziologije
1999- 2016 Nacionalni koordinator za Hiperbaričnu Medicinu i rukovodilac Evropske polsediplomske škole iz Baromedicine koja se realizuje pod pokrioviteljstvom EUBS-a
2013-2014 Ministar Prosvete nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije
1995-2016 Šef katedre za Balneoklimatologiju, Poslediplomska nastava Medicinski Fakultet, Univerziteta u Belgradu
1986-1989 Prodekan za nastavu Defektološki fakultet(FASPER) Univerzitet u Beogadu
1989 -2000 Prodekan za Poslediplomsku nastavu, Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu

Pedagoško iskustvo

1994 - 2016 Učešće u nastavi Medicinski fakultet FOČA, NOVI SAD, KRAGUJEVAC, NIŠ, PRISTINA I KOSOVSKA MITROVICA 
1994 Profesor, Institut za medicinsku fiziologiju, Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu
1988 Vanredni Profesor, Institut za medicinsku fiziologiju, Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu
1984-2016 Profesor Medicinske fiziolgije i anatomije, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (Defektološki Fakultet), Univerziteta u Belgradu
1983 Docent, Institut za medicinsku fiziologiju, Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu
1979 Asistent, Institut za medicinsku fiziologiju Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu
1975 Asistent priparvnik, Institut za medicinsku fiziologiju, Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Mentor 9 diplomskih, 11 specijalističkih, 26 magistarskih radova, 12 doktorskih disertacija, 22 rada užih specijalizacija i 133 put predsednik ili član Komisija za odbranu istih

ČLANSTVA U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA
Član Evropskog udruženja za Hiperbaričnu i Podvodnu Medicinu (EUBS)
Član komiteta EUBS-a za poslediplomsko usavršavanje
Član Srpskog Lekarskog društva (SLD)
Predsednik sekcije SPD-a za balneoklimatologiju
Član Društva fiziologa Srbije
Član Lekarske komore Srbije
Član i predsednik organizacionog odbora niza stručnih i naučnih skupova domaćih i međunarodnog značaja.

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI ANGAŽMAN

2011- Saradnik u interdisciplinarnim integracionim projektima br. 41002 ?Karotidna bolest u Srbiji-patološka dinamika, prevencija, dijagnostika i inovativni terapijski postupci? i br. 41014 pod nazivom ?Ćelijske i molekulske osnove neuroinflamacije: potencijalna ciljna mesta za translacionu medicinu i terapiju?, koji su organizovani pod pokroviteljstvom Ministarstva za Nauku i Tehnološki razvoj(u toku).

2001-2006 Rukovodilac projekta pod naslovom: "Ćelijski i molekulski mehanizmi poremećaja funkcije srca i krvnih sudova", finansiranog od strane Ministarstva za Nauku, Republike Srbije

2000 Saradnik u projektu pod naslovom: "Proučavanje prirodnih faktora Zlatibora", SANU

1998 Koordinator međuunarodnog projekta pod naslovom "Mehanizmi poremećaja srčanog ritma u toku akutnog infarkta miokarda" koji se realizuje u saradnji SANU, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu i Kardiološkog Centra Ruske Akademije Nauka

1996-1999 Rukovodilac projekta pod naslovom: "Humoralni i neurogeni faktori odgovorni za funkciju srca i krvnih sudova", finansiranog od strane Ministarstva za Nauku, Republike Srbije

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje