Nazad

Doc dr sci. med. Kačar Aleksandra

SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

Obrazovanje:

1983 - 1987 - Gimnazija u Čačku, smer za citologiju i citogenetiku; nosilac Vukove diplome, diplome Mika Petrović-Alas i diplome Svetozar Marković.
1987 - 1993 - Studije medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
1993 - 1994 - Opšti lekarski staž, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu.
1994 - 1998 - Specijalizacija iz neurologije, Institut za neurologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2003. - Poslediplomske studije iz neurologije, magisterijum, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Tema: ”Kliničko i neurofiziološko istraživanje fokalne distonije ruke" Mentor: Prof dr V.S. Kostić.
2004. - Klinični Centar, Ljubljana, Slovenia, odeljenje neurofiziologije, 15.09. – 05.10. 2004. Mentor: Prof dr J. Zidar.
2005. - Klinični Centar, Ljubljana, Slovenija, odeljenje neurofiziologije, 11.03. – 15.04. 2005. Mentor: Prof dr J. Zidar i Doc Dr. Z. Rodi.
2005. - Klinički posmatrač na odeljenju Kliničkih Neuronauka, King's College, London, u okviru stipendije Evropske Federacije Neurološkog Društva, 31.08. – 12.10.2005., (“EFNS fellowship, honorary clinical observer, Department to Department Program”), Department of Clinical Neuroscience, King's College, London. Mentor: Prof dr R.C. Hughes.
2005 – 2006. - Edukacija iz oblasti elektromioneurografije (EMNG),Institut za neurologiju, KCS, Beograd, Srbija. 01.01. 2005. – 31.03. 2006. Mentor: Prim. dr. R. Trikić
2006. - Potvrda o učešću na 6-tom Simpozijumu o Neuromuskularnim bolestima, Certificate of 6th King’s College London Neuromuscular Disease Symposium, 24.11.2006., London, UK.
2006 – 2007. - Klinički istraživač, Sobel odeljenju za ispitivanje motorike i nevoljnih pokreta, (“Clinical Research worker – Sobell Department of Motor Neuroscience and Movement Disorders, The National Hospital for Neurology and Neurosurgery”, 15.11.2006. – 15.04.2007., Queen Square, London, UK).  Mentor: Prof J.C. Rothwell.
2010. - Diploma za učešće na kursu iz EMG i neurografije u kliničkoj neurofiziologiji perifernog nervnog sistema, (“Training Course in EMG and Neurography, Clinical Neurophysiology of the Peripheral Nervous system”), 25.01. – 29.01.2010. Uppsala, Sweden. Mentor: Prof Dr. E. Stalberg
2013. - Poslediplomske studije iz neurologije, doktorske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Tema: "Uticaj transkranijalne magnetne stimulacije na kliničke znake i elektrofiziološke parametre kod obolelih od Parkinsonove bolesti". Mentor: Prof Dr. V. S. Kostić, komentor: Prof Dr. M. Ljubisavljević..

Veštine, Obuka

- Oblast elektrofiziologije u rutinskoj kliničkoj praksi - elektromioneurografija, evocirani potencijali.
- Oblast elektrofiziologije u eksperimentalnoj neurofiziologiji i kliničkoj praksi – transkranijalna magnetna stimulacija (TMS).

Radno Iskustvo:

1993 - 1994 - Opšti lekarski staž, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
1994 – 1998 - Specijalizant iz neurologije, Institut za neurologiju, Klinički Centar Srbije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
2000 – 2007. -  Specijalista neurologije, Odeljenje neurologije Urgentnog Centra, Institut za neurologiju, Klinički Centar Srbije. 
2007 - dalje - Specijalista neurologije, neurofiziologija - EMNG i kabinet za evocirane potencijale (EP), Institut za neurologiju, Klinički Centar Srbije.
2009 - dalje - Specijalista neurologije, šef kabineta za EMNG i EP, Klinika za neurologiju, Klinički Centar Srbije.

- Dvadeset četiri godine kliničke prakse i istraživanja u opštoj neurologiji.
- Dvadeset godina specijalista neurolog.
- Sedam godina kliničke prakse i istraživanja u oblasti urgentne neurologije (inflamatorne polineuropatije – poliradikuloneuritis, sepse i septični sindromi).
- Dvadeset i jedna godina edukacije i prakse u oblasti evociranih potancijala i transkranijalne magnetne stimulacije (oblast interesovanja: kontrola motorike i senzorimotorna integracija).
- Jedanaest godina prakse u elektromioneurografiji.

Nastavna delatnost:

1989.: Student-demonstrator na studijama medicine, katedri za anatomiju. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
1990.: Student-demonstrator na studijama medicine, katedri za fiziologiju Katedri za fiziologiju. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
2003.: predavač na poslediplomskoj nastavi za specijalizante iz urgentne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
2007. – dalje: Edukacija iz elektromioneurografije (EMNG) Institut za neurologiju/Klinika za neurologiju, KCS.
2012. - Klinički asistent, katedra neurologije na Medicinskom Fakultetu u Beogradu.
2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. - Asistent nastave neurologije na Engleskom jeziku

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Članstvo u stručnim i naučnim udruženjima:

- Neurološka Sekcija Srpskog Lekarskog Društva.
- Predsednik Udruženja za kliničku neurofiziologiju Srbije (UKNS).
- World Federation of Neurology (WFN).
- European Federation of Neurological Societies (EFNS).
- European Neurological Society (ENS).

Učešće na projektima:

1. Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (1993 - 1997) “Integrativne funkcije CNS-a”, projekat broj: 1305, (rukovodilac: Prof. Dr V. S. Kostić) – istraživač saradnik.

2. Ministarstvo nauke i životne sredine: (2003-2005) „Poremećaji funkcije bazalnih ganglija u centralnom zamoru”, projekat broj: 101737, (rukovodilac: Prof dr M. Ljubisavljević, naučni savetnik) – istraživač saradnik.

3. Ministarstvo nauke i životne sredine: (2006-2010) „Kortikalna ekscitabilnost i plasticitet kod zdravih ispitanika i pacijenata obolelih od poremećaja motorike – neurofiziološka ispitivanja mehanizama nastanka, mogućnosti modulacije, funkcionalnog i terapijskog značaja”, projekat broj: 145083, (rukovodilac: Prof dr M. Ljubisavljević, naučni savetnik) – istraživač saradnik.

4. Ministarstvo nauke i životne sredine: (2011-2015) „Neinvazivna modulacija kortikalne ekcitabilnosti i plasticiteta – razvoj metoda neinvazivne neuromodulacije centralnog nervnog sistema u ispitivanju fizioloških mehanizama, dijagnostici i terapiji”, projekat broj: 175012, (rukovodilac: Prof dr S. R. Filipović, naučni savetnik) – istraživač saradnik.

5.  Mistarstvo nauke i životne sredine: (2011-2015) – program bilateralne saradnje Srbije i Francuske (2009/10), Program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić”, „Partnerstvo Hubert Curien” - „Procena efektivnosti repetitivne transkranijalne magnetne stimulacije (rTMS) iznad premotornih (рТМС) kortikalnih  ciljnih tačaka u terapiji distonije”. Prof Dr. S.R. Filipović (Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu) i Pr Dr. Jean-Pascal Lefaucheur (Dеpartment of Physiology Henri Mondor Hospital, University of Paris, France).

Međunarodna saradnja:

1. Prof. J.C. Rothwell, Head od Lab for Physology and Patophysiology of Human Motor Control, Sobell Deparment of Motor Neuroscience and Movement Disorders, Institut for Neurology and Neurosurgery, UCL, Queen Square, London, UK (transkranijalna magnetna stimulacija). .

2. Prof. dr J. Zidar, odeljenje neurofiziologije, Klinični Centar Ljubljana, Slovenia (EMNG i transkranijalna magnetna stimulacija).

3. Prof. R.A. Hughes, President of European Federation of Neurological Societies (present) (polineuropatije).

4. Prof. dr E. Stalberg, Department of Clinical Neurophysiology, Uppsala, Sweden (EMNG).

5. Prof. Jean-Pascal Lefaucher, Department of Physiology, Henri Mondor Hospital, Creteil, Paris, France (EMNG, evocirani potencijali, neuropatije tankih vlakana, transkranijalna magnetna stimualcija).

Organizacija gostovanja predavača i stručnih sastanaka:

- 2007: Organizacija gostovanja Prof J.C. Rothwell - a, Sobell Deparment of Motor Neuroscience and Movement Disorders, Institut for Neurology and Neurosurgery, UCL, Queen Square, London, UK: 17.09.2007. „Neuroplasticity in the motor system“.

- 2009: Organizacija gostovanja Prof J.C. Rothwell - a, Sobell Deparment of Motor Neuroscience and Movement Disorders, Institut for Neurology and Neurosurgery, UCL, Queen Square, London, UK 09. 10. 2009.,: “The use of transcranial magnetic stimulation (TMS) to probe and manipulate the motor system in movement disorders and stroke” - dobio titulu gostujućeg profesora Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu.

- 2013: Organizacija gostovanja Prof J.C. Rothwell - a, Sobell Deparment of Motor Neuroscience and Movement Disorders, Institut for Neurology and Neurosurgery, UCL, Queen Square, London, UK, 29.04.2013.:“Therapeutic applications of trancranial brain stimulation: fact or fiction”.

- 2013: član Organizacionog odbora IX/XV Kongresa neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, Srbija.

- Oktobar 2013. Predstavnik katedre za neurologiju u organizaciji „Stremljenja u medicini“.

- Oktobar 2014: član organizacionog odbora X kongres kliničke neurofiziologije sa međunarodnim učešćem, Beograd.

- Decembar 2014: Organizaciji dolaska Prof dr Angela Quarterone-a, (Department of Neurosciences, University of Messina, Italy), koji je održao dva predavanja (“Pathophysiology of primary dystonias”  i “DTI tractography in neurosciences”) i tom prilikom dobio titulu gostujućeg profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

- Maj 2019: organizator KME: Kurs elektromioneurografije: protokoli i dileme.

Publikacije:

85 publikacija (18 radova publikovanih u celini u časopisima sa JCR (Journal Citation Reports) liste, 3 rada u časopisu indeksiranom u bazi podataka MEDLINE, 7 radova publikovanih u celini u časopisima koji nisu indeksirani u pomenutim bazama,  60 sažetka,  3 poglavlja u knjigama ili monografijama).

Index citiranosti:

470 citata (Scopus), h index: 9 (Scopus).

Strani jezici:

Engleski – govorni i pisani, slovenački – govorni i pisani, italijanski – bazični.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje