Nazad

Prof. dr Ljubica Leposavić

SPECIJALISTA PSIHIJATRIJE

subspecijalista sudske psihijatrije

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Prof. dr Ljubica Leposavić je u toku dosadašnjeg rada pokazivala interesovanja za različite oblasti koje se mogu grupisati u više koncepata. Radovi iz domena psihoterapije kao i iz socio-kulturološke problematike pokazuju afinitet ka obradi različitih aspekata psihijatrijskih poremećaja, sa akcentom na psihijatrijskog pacijenta u sklopu njegovog porodičnog miljea i šireg društvenog okruženja.

Dominantno polje interesovanja su duševne bolesti, uz sveobuhvatan klinički pristup u sagledavanju ovih poremećaja i pokušaj integracije farmakoterapijskih i psiho-socioterapijskih metoda i tehnika (porodični, kognitivno-bihevoralni pristup) u lečenju i rehabilitaciji obolelih. Naglašena je orijentacija ka široj oblasti liaison psihijatrije, odnosno psihojatrije u drugim medicinskim disciplinama, a što se odnosi na tretman pacijenta sa istovremenim prisustvom somatskog i psihijatrijskog poremećaja.

Kao subspecijalista sudske psihijatrije bavi se veštačenjem u okviru parničnih i krivičnih postupaka u smislu procene uračunljivosti i neuračunljivosti, poslovne sposobnosti, itd.

Od ostalih domena kliničke prakse podrazumeva se stručni prstup stresnim poremećajima (npr. posttraumatski stresni sindrom) i intervencije u krizi sa posebnim osvrtom na područje preventivnog rada kod adolescentne krize i problema adolescenata.

Svi oblici psihijatrijskih poremećaja sagledavaju se sa farmakoterapijskog, psihoterapijskog i socioterapijskog aspekta, odnosno odlikuju se holističkim pristupom obolelom.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje