Nazad

Dr Mićunović Vesna

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista nefrologije

Obrazovanje:

- Medicinski fakultet Univerziteta u Novom sadu
- Specijalizacija iz oblasti Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
- Subspecijalizacija iz oblasti Nefrologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Radno Iskustvo:

Po završenom medicinskom faultetu Univerziteta u Novom Sadu 1987.godine, obavila redovan pripravnički staž, i zasnovala stalni radni odnos u tada M.C."V.Vlahović" u Vrbasu.

Nakon tri meseca rada kao lekar ošpte medicine u ambulanti u Ravnom Selu na mestu i radnim zadacima Šefa ambulante, prešla i nastavila rad u Službi Hemodijalize u sklopu Internog odeljenja. Obavljajući i poslove lekara opšte medicine u samom Internom odeljenju, i šefa Dnevne bolnice hemodijalize.

Do 31.08.2018. moj rad po položenom specijalističkom ispitu iz Interne medicine a potom i subspecijalističkom, takodje u N.Sadu Med.fakultet, vezan je za rad Internog odeljenja i Dnevne bolnice hemodijalize OB Vrbas.

Obavljajući sve poslove i radne zadatke od redovnh dežurstava na IO, prateći sve bolesnike, kako zbrinjavanje bolenika u KJ, tako UIA, potom konzilijarne preglede, zbrinjavanje endokrinoloških, nefroloških i gastrenteroloških bolesnika tokom dežurstva. Potom prijem, obrada i lečenje nefroloških, ali i drugih bolesnika u IO, rad u Internističkoj ambulanti kao i rad u Dnevnoj bolnici hemodijalize.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

-

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje