Kurs profesora Laszla Tabara: Detection and Diagnosis of Breast Diseases Using the Multimodality Approach

Organizcija: Mammography Education, Inc. u saradnji sa prof.dr Đorđije Šaranović, dr Jelena Simović I dr Nataša Pujić Stanisavljev

Datum: 10-12. septembar MESTO: Hotel Crowne Plaza, Vladimira Popovića 10, 11070 Beograd

Prijavu mozete izvrsiti na e-mail: breast.cancer.course@gmail.com

Namenjen:
- Radiolozima
- Hirurzima
- Patolozima
- Ginekolozima
- Radioškim tehničarima

Maksimalan broj slušalaca: 200

Jezik: Engleski

Akreditacija: 21 CME Kategorije I, ACCME (Accreditation Council for Continuing Medical Education of American Medical Association)

CENA: 195 Eura za prijave i uplate do 1. avgusta; 250 Eura za prijave i uplate posle 1. avgusta

Kontakt za prijavu i informacije: breast.cancer.course@gmail.com

Sadržaj kursa:

Slike mamografije, ultrazvučnog i MRI pregleda kao i patohistološkog nalaza širokog spektra oboljenja dojki objašnjene i predstavljene pomoću najnovijih tehnoloških alata jedinstvenog formata prikaza

Didaktička korelacija između kliničke slike, mamografije, galaktograma, ultrazvuka, MRI dojke i “thick section”/3D patohistološke slike na način lako razumljiv i veoma primenljiv u praksi

Ilustracija celokupnog spektra patologije dojke i njene prezentacije na mamografiji/ultrazvuku i MRI uz komparaciju sa jedinstvenim “large section” histološkim preparatima veličine 8x10cm i slikama „subgross“/3D patoloških preparata

Patohistološke “subgross thick-section” slike grafički ilustruju normalne strukture dojki kao i njihove promene i oboljenja. Ovakav tip prikaza će pomoći slušaocima da razumeju patofiziološke promene i način na koji one dovode do izmena u mamografskoj, ultrazvučnoj ili MRI slici.

Ciljevi kursa:

Nakon učešća na kursu, lekari bi trebalo da:

- Mogu da prepoznaju različit izgled normalne mamografske, ultrazvučne i MRI slike dojki i da nauče kako da izbegnu nepotrebne dodatne dijagnostičke procedure kod ovih pacijenta.

- Razlikuju podgrupe in situ i invazivnhih karcinoma dojke.

- Poseduju znanje o diferencijalnoj dijagnozi oboljenja dojke

- Budu sposobni da sprovedu dijagnostički algoritam koristeći mamografiju, ultrazvuk, MRI dojki i „core“ biopsiju širokom iglom

- Budu sposobni da analiziraju mamografski i ultrazvučni nalaz i odrede koje bi dodatne dijagnostičke metode bile najadekvatnije za svaku podgrupu oboljenja dojki

- Nauče da cene značaj preoperativnog konzilijuma za tumore dojki i saradnje radiologa, hirurga i patologa.

- Shvate značaj i odnos glavnih prognostičkih faktora koji im omogućavaju da predvide ishod bolesti

- Upoznaju prognostičke faktore treće generacije

Mamografska diferencijalna diagnoza podrazumeva:

- Kako pronaći karcinom dojke u ranom stadijumu

- kako razlikovati normalno od abnormalnog tkiva dojke

-  kako povećati senzitivnost i specifičnost

- diferencijalnu dijagnozu prema tipu nalaza

- primenu dodatnih dijagnostičkih alata: MRI dojke, ultrazvuk dojke, 3D automatizovani ultrazvuk dojke (ABUS).

Prijavu mozete izvrsiti na e-mail: breast.cancer.course@gmail.com

Povezane objave