Test za rano otkrivanje nagluvosti kod dece

Opšta bolnica MediGroup uvela je univerzalni skrining program za objektivno ispitivanje sluha u novorođenčadi, metodom koja je u drugim porodilištima rezervisana samo za dopunsko audiološko testiranje na Klinikama za uho, grlo i nos (ORL).

U pitanju je metoda auditivno evociranih potencijala moždanog stabla (BERA), sofisticiranija i preciznija u odnosu na, do sada najčešće primenjivanu, metodu ispitivanja sluha otoakustičkom emisijom (OAE). Metoda OAE jeste pouzdana, neinvazivna, lako i brzo izvodljiva, ali zahteva idealne akustičke uslove. Njome se u drugim porodilištima izdvaja rizična grupa dece sa slušnim oštećenjem, kojoj se potom ispituje sluh metodom auditivno evociranih potencijala moždanog stabla.

Napredna BERA metoda

Napredna BERA metoda predstavlja objektivni način registrovanja aktivnosti pojedinih segmenata slušnog sistema počev od kohlee - deo unutrašnjeg uva u kojem je smešteno čulo sluha, pa do primarnog slušnog centra u moždanom stablu - donji kolikulus mezencefalona. Ispitivanje se bazira na registrovanju promena u elektroencefalogramu (EEG) koje nastaju nakon akustičkih stimulacija senzornog organa - kohlee. Dopunu ovoj metodi, kada se za time ukaže potreba, predstavlja akustička impendancmetrija (timpanometrija), koja se koristi za ispitivanje funkcije provodnog sistema čula sluha i registrovanje patoloških stanja u srednjem uhu, koja pogoršavaju osnovno slušno oštećenje čula sluha. Ova metoda obično se primenjuje u starijem životnom dobu deteta.

Dete odmah po rođenju ima potrebu za komunikacijom, što mu omogućavaju čula, prevashodno čulo sluha, dodira i vida. Razvoj centara za sluh i govor najintenzivniji je u prvim mesecima života. Slušno hendikepirano dete ne može da poveže zvučne signale sa pojavama u svojoj okolini, a zbog izostanka povratne sprege ne može da razume niti reprodukuje govor. Stoga, oštećenje sluha i slušnog sistema u prvih 36 meseci dovodi do zaostajanja razvoja jezika i govora.

Detekcija oštećenja slušnog aparata

Novorođenački skrining podrazumeva preventivne medicinske preglede čija je svrha sistemsko otkrivanje bolesti kod tek rođenih beba, pravovremenu dijagnozu i lečenje, što za posledicu ima značajno smanjenje smrtnosti, oboljevanja i invaliditeta.

Objektivno određivanje praga sluha i detekcija oštećenja slušnog aparata, osnovni je preduslov za rehabilitaciju sluha i govora. Skrining sluha je procedura rane dijagnostike urođenih ili u porođajnom periodu stečenih oštećenja sluha, a koja se javljaju kod jedne do tri u 1000 novorođenih beba. Ovo ukazuje na činjenicu da se oštećenje sluha javlja kao čest poremećaj, a integritet sluha u razvoju govora, jezika i sveukupnom kognitivnom razvoju je nedvosmislen. Imajući ovo u vidu, metoda auditivnog evociranja potencijala moždanog stabla (BERA) je od izuzetnog značaja i dobrobiti kako za buduće naraštaje, tako i za njihove roditelje.

Informacije i zakazivanje