Hemostaza

Hemostaza jedan od najznačajnijih sistema za održavanje homeostaze ljudskog organizma, ima dve važne uloge: Da omogući normalan protok krvi kroz krvne sudove tj, da održi tečno stanje krvi u cirkulaciji; Da zaustavi krvarenje nakon povrede krvnog suda. 

Redosled u proceni poremećaja hemostaze: 1. Anamnestički podaci i klinička slika pacijenta; 2. “Screening testovi“ PT, a PTT, TT, Fib; 3. Specijalni testovi-oni se izvode se kada rezultat „screening testova“ ukazuje na poremećaj hemostaze i u dijagnozi i praćenju terapije.

Osnovni testovi koagulacije se često izvode bez dijagnoze i kliničkih indikacija poremećaja hemostaze. Screening testovi se prvenstveno koriste kao prvi, globalni testovi u ispitivanju hemostaze koji treba da ukažu u kom pravcu treba da ide dalje ispitivanje.

Informacije i zakazivanje