Mikrobiologija genitalnog trakta

Brza i pouzdana identifikacija mikroorganizama je neophodna za efikasno lečenje zaraznih bolesti. Rana dijagnoza i lečenje je presudno, kako za smanjivanje oboljevanja i smrtnosti, tako i za sprečavanje opasnosti širenja infekcija u populaciji. Automatizovana i poluautomatizovana tehnologija u mikrobiologiji zabeležila je veliki napredak poslednjih godina. Još veći izazov od brzine dobijanja rezulatata, jeste razvoj pouzdanih testova da bi se dokazao tačan izazivač bolesti i uvela ispravna terapija. MediGroup Laboratorija je opremljena VITEK 2 automatizovanim sistemom, kojim je omogućena:

- Identifikacija bakterija automatskim sistemom. Sistem omogućava identifikaciju više od 350 vrsta mikroorganizama. Identifikacija se završi vrlo brzo, u toku pet sati, što omogućava pravovremenu dijagnozu. 
- Odredjivanje antibiograma na VITEK Compact aparatu. Očitavanje rezultata vrši se automatski uz pomoć Expert sitema za validaciju testa osetljivosti. Uz identifikaciju određuje se i osetljivost na antimikrobna sredstva sa vrednostima MIK-a (minimalna inhiboitorna koncentracija), što omogućava kliničarima izbor najadekvatnijeg antibiotika. Postoji mogućnost identifikacije potencijalnih mehanizama rezistencije, čak i „emerging“ i niskog niva rezistencije. Takođe doprinosi otkrivanju potencijalnih bolničkih infekcija.

Sve nabrojane karakteristike ujedno predstavljaju i prednosti za pacijenta, kao krajnjeg korisnika naših usluga. Na ovaj način pacijent dobija: Ciljanu antibakterijsku i antigljivičnu terapiju; Brže prilagođavanje terapije (ukoliko je terapija već počela); Brži oporavak; Bolji ishod lečenja; Brza izolacija pacijenata; Sprečavanje širenja bolničkih infekcija.

Informacije i zakazivanje