Psihološka procena podobnosti predstavlja vrstu psihodijagnostičke procene usmerene na proveru sposobnosti pacijenta da samostalno donosi odluke. 

Psihološku procenu podobnosti obavlja klinički psiholog, odnosno psiholog u zdravstvu, po preporuci ili na zahtev pravnih lica (advokata koji zastupa klijenta, matičnih ureda, itd.)

Ova procena se najčešće se zahteva kada lice treba da donese neku odluku od životnog značaja, a kod kojeg postoji rizik, tj. veća verovatnoća ili prisustvo:

– Oštećenja ili propadanja kognitivnih funkcija.
– Narušenog mentalnog zdravlja.
– Nezrele organizacije ličnosti.

Nejčešće je reč o:

– Starim licima.
– Licima koja se psihijatrijski leče.
– Licima koja su pretrpela traume mozga ili imala operaciju na mozgu.
– Maloletnim licima.

Šta podrazumeva psihološka procena podobnosti

Psihološka procena podobnosti sprovodi se u psihološkoj ordinaciji i uključuje:

– Strukturisani klinički intervju sa pacijentom.
– Uvid u relevantnu medicinsku dokumentaciju.
– Razgovor sa srodnicima ili drugim pacijentu bliskim osobama ukoliko, iz različitih razloga pacijent nije u stanju da sam pruži sve neophodne podatke.
– Primenu baterije psiholoških instrumenata odnosno testova. Primena psiholoških testova podrazumeva: pisanje, crtanje, rešavanje zadataka (verbalnih i manipulativnih), odgovaranje na postavljena pitanja, samoprocenu.
– Obrada testovnog materijala.
– Pisanje psihološkog izveštaja – Psihološki nalaz i mišljenje.

Psihološka procena može od trajati od jednog do nekoliko sati i nekada je potrebno organizovati više susreta. Koliko će vremena biti potrebno, zavisi od rizične grupe kojoj osoba pripada, a koja odredjuje broj i vrstu testova, kao i od brzine kojom osoba rešava testovne zadatke.

Po završetku testiranja psiholog pristupa obradi testovnog materijala i pisanju Psihološjog nalaza i mišljenja.

Psihološki nalaz i mišljenje dostavlja se naručiocu (psihihjatru, neurologu…) a pacijentu daju sve potrebne informacije o rezultatu psihodijagnostičkog ispitivanja.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosiKontaktirajte nas

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam