Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti prilikom konkurisanja za posao

MediGroup je privatni zdravstveni sistem koji teži da postavi standarde kroz profesionalizam, stručnost i stalni napredak, kako bi na najbolji način odgovorili na potrebe naših pacijenata. Konkurisanje za posao u jednoj od MediGroup Ustanova podrazumeva dostavljanje određenih podataka o ličnosti sa Vaše strane. Kako bismo Vas upoznali o tome šta radimo sa Vašim podacima i na koji način sa istima postupamo, pripremili smo ovo Obaveštenje. Kada konkurišete kod nas za radno mesto mi postajemo Rukovalac u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Koje podatke o ličnosti možemo da prikupljamo prilikom Vašeg konkurisanja za posao?

Kako bismo procenili da li ste Vi odgovarajući kandidat za posao za koji konkurišete, imamo mogućnost da prikupljamo: Vaše kontakt podatke, podatke koje ste nam dostavili kroz CV, podatke iz konkursnog obrasca, informacije koje smo od Vas prikupili na razgovoru za posao u vidu beleški koje naši predstavnici prikupe prilikom razgovora sa Vama, podatke o Vašoj vizi, pasošu, dozvolama za rad, sertifikatima, diplomama, profesionalnim kvalifikacijama, važećoj vozačkoj dozvoli, licencama, kao i podatke o potencijalnom invaliditetu, kako biste Vi kao potencijalni zaposleni ostvarili sva svoja zakonska prava, a mi kao Poslodavac ispunili naše obaveze.

Učesnike konkursa koji ulaze u uži krug biramo procesom selekcije koje sprovodi naša HR služba, a kao primarni kriterijum uzimamo u obzir relevantno iskustvo i veštine koje su potrebne za posao.

Ukazujemo da se može desiti da od Vas tražimo da polažete testove ili da budete deo aktivnosti procenjivanja sposobnosti, a navedene testove i rezultate ćemo zadržati.

Po kom pravnom osnovu obrađujemo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo da bismo procenili Vašu konkursnu dokumenatciju, a sve u cilju sklapanja Ugovora o radu sa nama. U slučaju da niste u mogućnosti da nam obezbedite potrebne podatke, nećemo moći da izvršimo procenu da li ste odgovarajući kandidat za konkretno radno mesto.

Takođe, može da se desi da od Vas da zatražimo i dodatne podatke, a obavestićemo Vas o tome da li su ti podaci potrebni radi zaključenja i ispunjenja Ugovora o radu, ili je to posledica određene zakonske obaveze.

Kada je potrebno, kao i u slučaju da je to od nas zatraženo, možemo dostaviti ove podatke trećim licima radi ispunjenja naših zakonskih obaveza u svemu u skladu sa zakonskom regulativom.

Vremenski okvir čuvanja Vaših podataka

Vaše podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno da bi se ostvarila svrha za koju smo ih inicijalno i prikupili, kao i za sve ostale dozvoljene povezane svrhe. Uz Vašu izričitu saglasnost možemo Vaše podatke da sačuvamo u našoj bazi kako bismo Vas u slučaju da ste odgovarajući kandidat pozvali na konkurs za neko buduće radno mesto.

U vezi sa podacima o ličnosti koje prikupljamo, Vi imate sledeća prava:

Pristup: Imate pravo da Vam se obezbedi pristup podacima koje MediGroup ima o Vama.

Ispravke: Možete zatražiti da se izvrši izmena netačnih podataka o Vama.

Brisanje: Možete da zatražite da se Vaši podaci u određenim situacijama obrišu, u skladu sa članom 30. Zakona o zaštiti podataka ličnosti kako bismo preduzeli neophodne korake.

Povlačenje saglasnosti: Možete povući saglasnost koju ste nam dali i imate pravo da prekinete dalju obradu ako ne postoji drugi osnov pod kojim MediGroup može da obrađuje Vaše lične podatke, slanjem maila na adresu Lica određenog za zaštitu podataka o ličnosti: dpo@medigroup.rs.

Ograničenja: Možete zatražiti da određeni podaci o ličnosti budu zaštićeni ograničenim pristupom, dok se o žalbi ne reši, kao i da ograničite obrađivanje u određenim drugim okolnostima.

Žalba: Licu za zaštitu podataka o ličnosti možete se obratite za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših podataka o ličnosti, na jedan od sledećih načina:

  • na adresu elektronske pošte:dpo@medigroup.rs;
  • na adresu konkretne Ustanove članice MediGroup, sa naznakom da se pismeno dostavlja Licu za zaštitu podataka o ličnosti;
  • pozivom na broj telefona 064/8274126;

Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti

Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Obrazac pritužbe i obrasce za ostvarivanje Vaših prava saglasno ZZPL, možete naći na sajtu Poverenika www.poverenik.rs.