Nazad

Prim. dr Srđan Soldatović

SPECIJALISTA SPORTSKE MEDICINE

Obrazovanje:

Rođen 1946. u Novom Sadu. 
Osnovnu školu, gimnaziju i Medicinski fakultet završio u Novom Sadu. 
Sanitetsku oficirsku školu završio na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu u toku odsluženja redovnog vojnog roka 
Postdiplomske studije sportske medicine (na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu) i specijalizaciju sportske medicine (na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu) završio 1980. godine.
Zvanje ovlašćenog lekara vazduhoplovne medicine Savezne uprave za civilno vazduhoplovstvo SFR Jugoslavije stekao 1983. u Centru školstva JAT-a u Surčinu, a Međunarodni sertifikat za preglede letača i letačkog osoblja - 2008. u Sarajevu.
Zvanje lekara podvodne medicine stekao 1984. godine u Vojnopomorskom institutu Jugoslovenske ratne mornarice u Splitu.
Zvanje primarijusa stekao 1991., a status mentora za oblast sportske medicine l995. godine.
Kontinuitet stručnog usavršavanja u domenu sportske, podvodne,vazduhoplovne medicine i zaštite stanovništva u većim i elementarnim nesrećama održavao je i ostvaruje redovnim učešćem (u svojstvu polaznika, predavača ili moderatora) na stručnim skupovima, stručno-publicističkim i stručno-pedagoškim radom i aktivnom saradnjom sa brojnim stručnim i humanitarnim institucijama i organizacijama. 
Poseduje aktivno znanje engleskog i francuskog jezika.

Radno Iskustvo:

od 1975. do 1977. - novinar (saradnik za zdravstvo i socijalnu politiku) u Redakciji dnevnog programa na srpsko - hrvatskom jeziku Televizije "Novi Sad",
od 1977. do 1982. - saradnik (u zvanju asistenta) za predmet "BIOLOGIJA RAZVOJA ČOVEKA SA OSNOVIMA SPORTSKE MEDICINE" na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu,
od 1983. do 2011. - lekar specijalista sportske medicine u Domu zdravlja "Novi Sad" /šef Dispanzera za sportsku medicinu od 1986. do 2003., savetnik i zamenik načelnika Specijalističke službe u dva navrata (1989.-1992 i 2001.), načelnik Službe specijalističko-dispanzerske zdravstvene zaštite od 2003. do 2005./,
od 2011. do 2017. /nakon penzionisanja/ - lekar specijalista sportske medicine u Domu zdravlja "Dr Cvjetković" u Novom Sadu,
od 2017. - lekar specijalista sportske medicine u Domu zdravlja "MEDIGROUP Dr Cvjetković" u Novom Sadu.

Po osnovu ostalih aktivnosti:

od 1971. - stručni saradnik - volonter Crvenog krsta Novog Sada i Vojvodine Gradskog štaba Civilne zaštite sa zvanjem predavača i instruktora prve pomoći,
od 1974. - rezervni sanitetski oficir sa mirnodopskim i ratnim rasporedom, nakon odlaska u penziju u činu majora razrešen dužnosti načelnika SnSl VOd Novi Sad,
od 1986. (do 2008.) - rukovodilac ovlašćene regionalne Vazduhoplovno-lekarske komisije u Novom Sadu, predavač i ispitivač Pilotske škole Aerokluba "Novi Sad" i predavač-saradnik Savezne uprave za civilno vazduhoplovstvo u obuci lekara vazduhoplovne medicine,
od 1990. - saradnik Novosadskog otvorenog univerziteta, autor programa i predavač u oblasti obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja odraslih i porodičnog zdravstvenog vaspitanja,
od 1991. član nacionalnih i međunarodnih ekspertskih timova u zvanju eksperta Nacionalnog društva Crvenog krsta u oblasti prve pomoći i zbrinjavanja stanovništva u elementarnim i većim nesrećama,
od 1995. - saradnik i predavač po pozivu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa zvanjem mentora za oblast sportske medicine i predavač po pozivu na novosadskom Fakultetu za turizam i menadžment u sportu za oblast sportske i podvodne medicine.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Sportska medicina:

- status sportskog lekara i članstvo u Udruženju lekara sportske medicine Jugoslavije - od 1973. godine, 
- član Međunarodne federacije sportskih lekara (FIMS) od 1977.,
- član nacionalnog ekspertskog tima koji je (od 1986. do 1988.) izvršio unifikaciju doktrinarnih pristupa, metodologije rada i normativa u oblasti sportske medicine na jugoslovenskim prostorima,
- sekretar i predsednik Sekcije za sportsku medicinu Društva lekara Vojvodine - Srpskog lekarskog društva u više mandata, član i sekretar Uredništva časopisa ?Sportskomedicinski pregled?, član redakcija Stručno-informativnog biltena Sekcije za urgentnu medicinu DLV-SLD, Glasnika DZ ?NoviSad? i časopisa ?NS sport plus?, saradnik po pozivu Redakcija dečijeg, obrazovnog, dokumentarnog i informativno-političkog programa Televizije Novi Sad,
- član, rukovodilac medicinskih komisija i lekar većeg broja sportskih saveza, klubova i reprezentativnih selekcija (uključujući i nacionalne selekcije u boksu i džudou), aktivno učestvovao u organizaciji, pripremi i realizaciji sportskih susreta i manifestacija nacionalnog i međunarodnog značaja, odnosno većeg broja stručnih susreta i seminara u oblasti sportske medicine.

Podvodna medicina:
- predsednik Komisije za podvodnu medicinu Saveza za podvodne aktivnosti SOFK Vojvodine, u više mandata,, u periodu 1984.-85. bio inicijator i moderator unifikacije i standardizacije metodoloških pristupa u medicinskom nadzoru i obezbeđenju podvodnih aktivnosti u AP Vojvodini, potom saradnik , predavač i ispitivač u obuci i doobuci sportskih i profesionalnih ronilaca i spasilaca na vodi.

Vazduhoplovna medicina:
- ovlašćeni lekar i stručni saradnik Aerokluba ?Novi Sad?, Vazduhoplovnog saveza Vojvodine i Savezne uprave za civilno vazduhoplovstvo, sa učešćem u zdravstvenom nadzoru, medicinskoj podršci i stručnom osposobljavanju letača i letačkog osoblja.- autor i rukovodilac Projekta implantacije međunarodnih (JAR) standarda za preglede letača u Domu zdravlja "Novi Sad" (2007.).

Prva pomoć i zaštita stanovništva u elementarnim i većim nesrećama:
- volonter organizacije Crvenog krsta od 1961., u svojstvu predavača i instruktora neposredno učestvovao u obuci više od 100.000 polaznika svih uzrasta i profila za ukazivanje prve pomoći,
- autor i rukovodilac Projekta revitalizacije delatnosti Jugoslovenskog Crvenog krsta na obuci stanovništva u prvoj pomoći /1994.-1996./, 
- saradnik, učesnik u organizaciji, moderator i supervizor velikog broja takmičenja ekipa prve pomoći u organizaciji Nacionalnih društava Crvenog krsta na jugoslovenskim prostorima i Zajednica medicinskih škola Srbije i Vojvosine,
- selektor i trener nacionalne takmičarske ekipe i međunarodni sudija Nacionalnog društva Crvenog krsta na Evropskim takmičenjima u prvoj pomoći /1994.- 2005./.

Dobitnik je većeg broja društvenih, stručnih i humanitarnih priznanja za rad i ostvarenja u gorenavedenim oblastima.

Autor je i koautor više desetina priručnika, udžbenika i metodoloških uputstava (Lokalna baza podataka: Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, broj zapisa 1.447.264) i više stotina stručnih radova, projekata, naučno-istraživačkih i stručno-publicističkih radova u gorepomenutim oblastima. Autor je ili koautor većeg broja televizijskih i radio-ciklusa i emisija, radionica i publikacija usmerenih ka propagaciji sporta, telesnog vežbanja, zdravl?a u sportu i zdravih stilova življenja (TV ciklusi "Deco, vežbajte sa nama", "Sport-spot", "Minuti za prvu pomoć", i dr.). 

Član je Ekspertskog tima Nacionalnog društva Crvenog krsta, Upravnih odbora Biciklističkog saveza Vojvodine i Umetničkog udruženja ?Likovni krug? i Zdravstvene komisije humanitarnog fonda ?Privrednik? od reosnivanja ovog fonda 1993. godine.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje