• Opšta bolnica MediGroup - Angio sala

    Opšta bolnica MediGroup poseduje angio-salu sa najsavremenijom opremom kao i visokostručnim lekarskim kadrom obučenim za rad ovako složenih procedura.

    U opštoj bolnici MediGroup se obavljaju najsloženije kako dijagnostičke tako i terapijske mere u lečenju kardiovaskularnih bolesti.

Koronarografija u Opštoj bolnici MediGroup

Angio sala Opšte bolnice MediGroup poligon je za veliki broj dijagnostičkih i terapijskih procedura, kako hitnih tako i elektivnih: koronarografije, angiografije perifernih i visceralnih arterija, ugradnje stentova, balon angioplastike, perikardne punkcije, ugradnje filtera u donju šuplju venu u cilju sprečavanja plućne tromboembolije, sklerozacije vena, ugradnje privremnih i stalnih spoljašnjih vodiča srčanog ritma (pejsmekera).

Koronarografija je metoda kojom se, pod kontrolom RTG aparata poslednje generacije omogućava direktna vizualizacija krvnih sudova. Posebno dizajniranim kateterima se ulazi u samu koronarnu cirkulaciju preko perifernog arterijskog krvnog suda (krvni sud podlaktice ili prepone). Ubrizgavanjem kontrasta sagledavaju se krvni sudovi, poremećaji i oštećenja na nivou krvnih sudova i dalje iznalaze rešenja kojima će se rešiti i sanirati postojeći problem. Ceo postupak se obavlja po strogim pravilima asepse i antisepse, a praćenje vitalnih parametara bolesnika je kontinuirano čime se minimalizuje rizik od mogućih komplikacija. U slučaju akutnog infarkta miokarda vreme je dragoceno i tada se pristupa hitnoj intervenciji.

Značaj angio sala u kardiologiji leži u brzoj i jasnoj dijagnozi koronarne bolesti, kao i njenoj terapiji. Opšta bolnica MediGroup, uz angio salu, poseduje i kompletnu logistiku za dalje praćenje i lečenje bolesnika – savremeno opremljenu jedinicu intenzivne nege uz podršku hirurških ekipa u cilju otklanjanja potencijalnih komplikacija. Sala radi svakodnevno i bez ikakvih listi čekanja. Sve pomenute intervencije se obavljaju u okviru jednodnevne bolnice, a prethode im kardiološki pregledi kojima se sagledavaju indikacije i pravi strategija lečenja, a pacijentima se precizno objašnjava procedura.

Galerija slika

opsta-bolnica-angio-sala-1
opsta-bolnica-angio-sala-2