Perkutana koronarna intervencija (PCI) – implantacija stenta

Perkutana koronarna intervencija je terapijska procedura kojom se na mestu suženja koronarnog krvnog suda plasira stent čime se proširi suženi krvni sud. Ova intervencija može zahtevati hitnost kod akutnog infarkta miokarda, kod bolesnika sa ponavljanim bolovima u grudima, koji se javljaju u miru i praćeni su EKG promenama i poremećajima srčanog ritma i/ili hemodinamski nestabinih bolesnika. Intervencija može biti i planirana, najčešće nakon konzilijarne odluke kardiohirurškog tima. Može se izvoditi u nastavku dijagnostičke koronarografije ili kao posebna procedura. Pred PCI proceduru, potrebno je da bolesnik bude adekvatno medikamentozno pripremljen primenom dvojne antitrombocitne terapije. Optimalno je da se izvodi kao nastavak dijagnostičke koronarografije, kako bi se u istom aktu nakon koronarografije u slučajevima kada je to indikovano odmah uradila i PCI procedura.

Naš tim iskusnih stručnjaka