Antistres program

Edukativni seminar: Antistres program – jačanje kapaciteta za prevazilaženje posledica hroničnog stresa.

Antistres program „Jačanje kapaciteta za prevazilaženje posledica hroničnog stresa“ je namenjen ljudima na menadžerskim pozicijama koji zbog prirode posla spadaju u rizičnu grupu za obolevanje od sindroma hroničnog umora i/ili sindroma izgaranja na poslu (burn out sindrom).

Cilj antistres seminara

Jačanje kapaciteta za prevazilaženje stresnih situacija u vezi sa profesionalnim angažovanjem, sticanjem znanja, veština i oblika ponašanja usmerenih ka očuvanju i unapređenju fizičkog i psihičkog zdravlja, unapređenju veština komunikacije i sticanja osnovnih znanja o metodama samopomoći. Program se realizuje u vidu jednodnevnog seminara u ukupnom trajanju od 4 radna sata. Seminar je poželjno organizovati u vreme neradnih dana tj. subota ili nedelja.

Tematske celine

Edukativni seminar se realizuje kroz obradu sledećih tematskih celina:

  • Zdravstveni rizici zbog neadekvatne reakcije na stres,
  • Metode relaksacije,
  • Metode ergonomskih i drugih intervencija radi smanjenja ometajućih okolinskih uticaja,
  • Unapređenje komunikacionih veština.

Sve celine biće odrađene frontalnim radom, radom u malim gurpama i radom u parovima. Minimalni broj polaznika je 10, a maksimalni broj polaznika je 16.

Početak seminara je po dogovoru, najranije u 10h, a najkasnije u 16h.
Edukativni deo eminara u trajanju od 1h, pauza 10 minuta, kafa.
Kognitivni aspekti stresa – 1h, pauza 10-15 minunta za pripremu strunjača.
Metode relaksacije 1h, pauza 10 minuta.
Zdravi stilovi života 1h.

Materijalni resursi: strunjače, video bim, tabla za pisanje, olovke za sve polaznike, markeri.

Moderator programa

Milica Petrović, psiholog