Nazad

Prof. dr Nikola Ilanković

SPECIJALISTA NEUROPSIHIJATRIJE

Obrazovanje:

Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 05.02.1973. sa prosečnom ocenom 9.58. U toku studija na Medicinskom fakultetu u toku 3 školske godine je bio demonstrator na predmetu Fiziologija. Specijalizirao je Neuropsihijatriju od 1975.-1979. godine i polozio specijalisticki ispit u junu 1979. godine sa odlicnim uspehom pred komisijom u sastavu Prof.dr Maksim Sternic, Prof.dr Dimitrije Milovanovic i Prof.dr Jakov Smodlaka. Subspecijalizaciju iz Klinička neurofiziologija sa epileptologijom je obavio na Neuropsihijatrijskoj klinici u Beogradu (mentori Prof.dr Jakov Smodlaka i Akademik Prof.dr Ljubisav Rakic), a iz Hipnologije u Centru za hronomedicinu Univerziteta Ludwig Maximillian u Wuerzburgu, Nemacka (mentor Doc.dr Uros Jovanovic). Doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1983. god. na temu: "Elektrofizioloski profil spavanja kod depresivnih bolesnika" (mentor Akademik Prof.dr Veselinka Sušic).

1980. i 1981. SR Nemačka - iz Neuropsihijatrije, Hipnologije, Psihosomatike, Psihofiziologije - na Neuroloskoj i Neurohirurskoj klinici Westend - mentor Prof. Kubitzky, na Univerzitetskoj psihijatrijskoj klinici Frei Univerziteta u Berlinu (mentor Prof. Helmchen), Klinici za psihosomatske bolesti u Rintelnu/Hannover (mentor Prof. W. Dogs) i Centru za hronomedicinu Ludwig Maximillian Univerziteta u Wuerzburgu (mentor Doc. Uros Jovanovic).

 

Veliki broj usavršavanja je obavio i na klinikama i naučnim institutima u SAD, Velikoj Britaniji i Švajcarskoj.

 

Gost profesor je na Ludwig Maximillian Univerzitetu u Minhenu, Britanskoj neuropsihijatrijskoj asocijaciji i Psihijatrijskoj univerzitetskoj klinici u Bazelu.

 

Istaknuti je član Američkog udruženja psihijatara (APA).

Radno Iskustvo:

- Na Univerzitetskoj Neuropsihijatrijskoj klinici u Beogradu odnosno Institutu za psihijatriju KCS, je radio od 1973. do 2013. Godine na mestu Načelnika Odeljenja za organske mentalne bolesti i Šefa Odseka za psihofiziologiju i poremećaje spavanja. Kao spoljnji saradnik je bio angažovan u Zavodu za psihofiziološke i govorne poremecaje, u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora i u Centru za zdravo potomstvo.

- Redovni je profesor na Katedri psihijatrije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predavač na poslediplomskim kursevima iz Kliničke neurofiziologije sa epileptologijom, Biološke psihijatrije, Sudske psihijatrije, Socijalne psihijatrije, Bolesti zavisnosti i Psihoterapije. Stalni je predavač na specijalizaciji iz Urgentne medicine, na poslediplomskim studijama iz Klinički primenjene anatomije i na doktorskim studijama iz oblasti Neuronauka na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

- Inicijator je uvodjenja uže specijalizacije (subspecijalizacije) iz Neuropsihijatrije u saradnji sa Akademikom Prof.dr Vladimirom Kosticem.

- Stalni je edukator i član ispitne komisije za užu specijalizaciju iz Kliničke neurofiziologije i epileptologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Najstariji je Član Konzilijuma za prehirursku evaulacije epilepsije na Institutu za neurologiju KCS. Bio je predsednik ispitne komisije za specijalizaciju iz Kliničke psihologije. 

Od 2014. godine stalni konsultant u oblasti Neuropsihijatrije u Opštoj bolnici MEDIGROUP u Beogradu.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor je nove dijagnostičko-terapijsko-rehabilitacijske strategije u neuropsihijatriji pod nazivom RESTAURATIVNA PSIHIJATRIJA. 

Autor je teorije o elektromagnetnoj prirodi spavanja i funkciji spavanja kao procesa zaštite mozga od kritičnog rashlađenja i pregrevanja, zatim originalnih kliničko-neurofizioloških modela poremećaja spavanja i svesti kod mentalnih bolesti, kao i hipoteza o novim funkcijama REM i NREM spavanja (uloga spavanja i sanjanja u neuralnoj "intra-net" i "inter-net" komunikaciji) i ulozi spavanja u održanju kontinuiteta respiracije.

Koautor je neurorehabilitacijske metode VILAN (autor V. Ilanković). PATENT zaštićen u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Autor je i koautor preko 150 stručnih i naučnih radova, 6 autorskih naučno-istraživačkih monografija, koautor 3 udzbenika i autor poglavlja u 11 monografija. 

Bio je rukovodilac i učesnik u više domaćih i medjunarodnih naučnih projekata, a sada učesnik u dva projekta kod Republičkog ministarstva za nauka u saradnji sa Prof. Djurom Korugom odnosno Prof. Branislavom Filipovićem.

Autorske monografije Prof. Ilankovića su : Bolesti spavanja - dijagnostika i lečenje, Shizofrenija - bolest duše i/ili tela, Psihomotorna rehabilitacija u psihijatriji (VILAN metoda), Restaurativna psihijatrija 1 i 2, Svest, spavanje, snovi 99, Psihomotorni razvoj (sa V. Ilanković) i Neuropsihijatrija 2013. i još 6 autorskih monografija do 2017. (urednik D. Petrović). 

Član je sledećih nacionalnih stručnih i naučnih organizacija: 

Predsednik je Udruženja neuropsihijatara Jugoslavije odnosno Srbije i Crne Gore (JUNEP, osnovano 2002), Udruzenja za biolosku psihijatriju SCG (osnovano 2005). 
Predsednik je i osnivač Udruženja neuropsihijatara Srbije (osnovano 2002, reosnovano 2013.)
Predsednik Sekcije za EEG i kliničku neurofiziologiju SLD (u tri mandata). 
Član je Predsednistva SLD i Predsedništva Udruženja neurofiziologa Jugoslavije. 
Član je izdavackog saveta časopisa za psihijatriju "Engrami". 
Član je Psihijatrijske sekcije SLD. 
Počasni je član Srpskog hipnoloskog drustva i Društva za biološku psihijatriju Srbije.

Član je sledećih medjunarodnih i svetskih stručnih i naučnih organizacija: 
Njujorške akademije nauka (NYAS) - predlagač: Prof.dr Ivan Bodis-Wollner
Američkog udruženja psihijatara (APA) - prvi APA Internationall Fellow van SAD (FAPA) (Washington D.C, 2008), i APA Distinguished Fellow (2012) - predlagači Prof. Herbert Meltzer, Prof. Herman Van Praag, Prof. Daniel F. Kripke, Prof. Gaviria Moises, Prof. Norman Sartorius.
Američkog udruženja neuropsihijatara (ANPA), 
Američke akademije za medicinu spavanja (AASM), 
Kanadskog udruženja psihijatara (CPA),
Američkog koledža za angiologiju (FACA), 
Britanskog udruzenja za neuropsihijatriju (BNPA), 
Britanskog udruženja za psihijatriju (Royal College of Psychiatry RCPsych) - Sekcije za neuropsihijatriju, London 2009 - predlagaci: Prof. Michael Trimble, Prof. Anthony David, Dr Jonathan Bird.
Član je Sekcija za Shizofreniju, Psihofiziologiju i Imunopsihijatriju Svetskog udruženja psihijatara (WPA) - predlagač: Prof. Wolfgang Gebel, Prof. Hans-Juergen Moeller, odnosno Prof. Norbert Mueller.
Americkog biografskog instituta (FABI), 
CINP-a (Collegium Internationale NeuroPsychopharmacologicum) - predlagači: Prof. Dimitrije Milovanović, Prof. Hans-Juergen Moeller
Ambasador je CINP-a za Srbiju i Crnu Goru
Član je Mediteranskog Medicinskog Društva, 
Nemačkog udruženja neurologa i psihijatara - predlagač: Prof. Hans Hippius, Prof. Helmchen.
Nemačkog EEG društva- predlagač Prof. Kubitzki, Prof. Johannes Kugler 
Izraelskog društva za biološku psihijatriju - predlagač Prof Joseph Zohar
Svetske asocijacije za istraživanje bioloških ritmova (SLTBR) - predlagač Prof. Daniel F. Kripke.
Izabrani je član "Evropske Akademije za istraživanje Epilepsije" (EUREPA), 
Internacionalnog NeuroPsihijatrijskog udruženja (INA) 
Svetske federacije WFBP

 

Uže specijalnosti, oblasti i problemi kojima se bavi Prof. Ilanković:

Anksioznost, strahovi, fobije; Analiza snova; Autogeni trening; Adolescentne krize, Bolesti zavisnosti (od lekova, hrane, pušenja, telefona, interneta, televizije, kockanja, i drugih štetnih navika), Demencije; Depresije; Dijagnostički i terapijski nejasni slučajevi; Ekspertska mišljenja; Elektroncefalografija; Epilepsije kod dece i odraslih; Glavobolje; Halucinacije; Hronični bolovi; Košmarni snovi; Krize svesti; Medicinska hipnoza; Menadžerski sindrom; Nesvestice; Neurološka i Psihijatrijska dijagnostika; Neurološki pregledi; Neuropsihijatrijske konsultacije i konzilijumi; Neuropsihijatrijske smetnje kod telesnih bolesti; Neuropsihijatrijski poremećaji kod starih; Neurovegetativna distonija; Neuroze; Nesanice; Organski moždani poremećaji; Poremećaji ponašanja kod dece i mladih; Poremećaji spavanja; Poremećaji učenja i pamćenja; Prisile (opsesivno - kompulsivni poremećaji); Psihijatrijski pregledi; Psihofarmakoterapija; Psihoorganski sindromi; Psihosomatski poremećaji; Psihoterapija - individualna i grupna; Polisomnografija (PSG); Psihoze i prepsihotična stanja; Razvojni poremećaji kod dece i neurorehabilitacija (u saradnji sa Prof.emeritus dr Verom Ilanković, u savetovalistu Psihološko-psihijatrijski centar u DZ Dr Ristic na Banovom brdi); ); Rana oštećenja CNS kod novorodjenčadi i dece (u saradnji sa Prof.emeritus dr Verom Ilanković); Retke, nejasne i neobične bolesti; Spavanje i poremacaji spavanja, Snovi analiza; Stanja posle povrede i infarkta mozga; Stanja psihičkog i telesnog isrpljenja ("Burn out" sindromi); Tikovi;  "Hipohondrijaza" (neistražene i neutvrđene bolesti); "Sistemske bolesti"; Utvrđivanje uzroka poremećaja i ciljano lečenje; Vratni i slabinski bolovi; Vrtoglavice; Zaboravljanje, Zapaljenje nerava (polineuropatija)

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje