• Odeljenje za internu medicinu

    Na internom odeljenju Opšte bolnice MediGroup se pružaju usluge iz svih oblasti uže specijalnosti interne medicine: kardiologija, endokrinologija, hematologija, pulmologija, gastroeneterologija, nefrologija, reumatologija i onkologija.

Interna medicina

Odeljenje interne medicine Opšte bolnice MediGroup se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesnika sa internističkim bolestima. Sastoji se iz bolničkog dela namenjenog ležećim bolesnicima i polikliničkog dela za ambulantne bolesnike. Na internom odeljenju se pružaju usluge iz svih oblasti uže specijalnosti interne medicine kao što su: kardiologija, endokrinologija, hematologija, pulmologija, gastroeneterologija, nefrologija, reumatologija i onkologija. U cilju što boljeg i kvalitetnijeg lečenja bolesnika na internom odeljenju po potrebi se organizuju konzilijarni pregledi različitih profila specijalnosti. Celokupna dijagnostika i lečenje bolesnika na Internom odeljenju su praćeni integralnom radiološkom i laboratorijskom dijagnostikom.

Kardiologija

U opštoj bolnici MediGroup kardiološkim bolesnicima dostupan čitav spektar usluga počevši od EKG, kardiološkog pregleda, ultrazvuka srca, transezofagealne ehokardiografije, stres ehokardiografije, Holtera EKG, Holtera krvnog pritiska; procene elastičnosti arterija, Dopplera krvnih sudova, testa opterećenja, elektrokonverzije srčanog ritma do invazivnih procedura kao što je koronarografija, perkutane koronarne intervencije sa plasiranjem stenta, ugradnja privremenih i trajnih pacemakera, ICD i loop rekordera, kao i punkcija perikarda. Osim toga na kardiološkom odseku se nalazi i koronarna jedinica namenjena lečenju najtežih i vitalno ugroženih kardioloških bolesnika kao što su bolesnici sa akutnim infarktom srca, ozbiljnim poremećajima ritma, edemom pluća, teškom srčanom slabošču, malignom hipertenzijom, kardiogenim šokom, pretećom tamponadom srca, masivnom plućnom trombo-embolijom...

Endokrinologija

Odsek endokrinologije bavi se dijagnostikom i lećenjem oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem kao što su šećerna bolest sa komplikacijama, bolesti štitaste i paraštitaste lezde, oboljenja hipofize i nadbubrežne žlezde, zatim dijagnostikom neuroendokrininih tumora i brojnim funkcionalnim testovima sa dijagnostiku različitih endokrinih oboljenja (OGTT, TRH test, DEXA skrining...).

Hematologija

Na hematološkom odseku se rade sledeće procedure: pregled hematologa, razmaz periferne krvi sa citologijom, sternalna punkcija sa citologijom, biopsija kosti sa patohistologijom i imunohistohemijom, citogenetika iz periferne krvi i klonalnost, dijagnostika i primena tranfuzije derivata krvi, primena antikoagulantne terapije...

Pulmologija

Iz oblasti pulmologije pored pregleda pulmologa korisnicima su dostupne usluge: analize gasova arterijske krvi, spirometrija, dijagnostiko terapijska evakopunkcija pleuralnog izliva, bronhoskopija, bronhoalveolarna lavaža, iglena biopsija pluća, biopsija promena na plućima pod kontrolom skenera, kao i kompletna radiološka dijagnostika oboljenja respiratornog sistema.

Gastroenterologija

U cilju dijagnostike oboljenja organa za varenje moguće je uraditi pregled gastroenterologa, ultrazvuk trbuha, gornju (gastroskopiju) i donju endoskopiju (kolonoskopiju) sa/bez anestezije, dijagnostičko terapijsku evakopunkciju ascita (vode u trbuhu) kao i prateću radiološku dijagnostiku uključujući skener i magnetnu rezonancu trbuha i organa male karlice.

Nefrologija

Na internom odeljenju se radi pregled nefrologa sa ultrazvikom bubrega, lečenje akutne i hronične bubrežne slabosti hemodijalizom, pregled reumatologa i pregled onkologa.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naše lokacije

Izdvajamo Vama najbliže MediGroup lokacije