Nazad

Suzana Stanković Čikić

PSIHOLOG

Obrazovanje:

2001 - Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Univerzitet u Beogradu, Srbija – diplpmirani psiholog
1997-2000 - Edukacija iz psihoanalitičke psihoterapije, Medjunarodna Mreža Pomoći I.A.N. - International Aid network
2000-2004 - Edukacija iz psihoanalitičke psihoterapije, Studio psihoanalize (Tamara Štajner Popović, Aleksandar Vučo)
1999-2000 -  Edukacija iz Rorschach psihodijagnostičke tehnike – Exnerov metod (Institut za mentalno zdravlje – Palmotićeva)
2000 - Seminar za primenu strukturisanog kliničkog intervjua ( SCID) za DSM4 dijagnostički sistem.
2008 - Edukacija u oblasti HR managmenta – Upravljanje ljudskim resursima Liderstvo u zdravstvenim ustanovama (Svetska zdravstvena organizacija i Kanadska agencija za medjunarodnu saradnju)
2010 - Tehnike forenzičkog intervjua – Centar za primenjenu psihologiju društva psihologa srbije, (dr Dag Kolarević - Kriminalističko - policijska akademija)
2001 i dalje - Učesnik brojnih stručnih seminara i naučnih skupova. Kontinuirano usavršavanje

Radno Iskustvo:

2017 i dalje - Dom zdravlja MEDIGROUP BULEVAR – psiholog - Rad u oblasti zdravstvene psihologije: psihološko savetovanje i psihoterapija, psihodijagnostika i procena ličnosti, rad sa decom, porodicom i partnerima, sistematski pregledi i pregledi za lekarska uverenja...

2007-2016 - Dom zdravlja VIZIM - psiholog - Rad u oblasti zdravstvene psihologije, ljudskih resursa, PR-a i marketnga
2012-2014 - Dom zdravlja JEDRO - psiholog - konsultant
2003-2004 - VMA - Vojnomedicinska akademija, Klinika za psihijatriju - psiholog - Rad u oblasti kliničke psihologije
2001- 2003 - VMA - Vojnomedicinska akademija, Odeljenje za mentalno zdravlje i vojnu psihologiju - psiholog - Rad u oblasti kliničke psihologije i selekcije i regrutacije
2000-2001 -  IAN - International Aid Network, Emergency unit - Program klasične humanitarne pomoći - program manager, supervizor, koordinator
1998 - Centar za žene i decu žrtve nasilja - psiholog saradnik
1997-2001 - IAN-International Aid Network, Trauma Centar - Pogram psihosocijalne pomoći - psiholoski savetnik, istraživač, program assistant
1996 - Laboratorija za razvojnu psihologiju, Filozofski fakultet - Istrazivač saradnik
1996-1997 - Institut za psihologiju, Filozofski fakultet - istraživač saradnik
1996-2000 - Istraživačka stanica "Petnica" - naučni saradnik, predavač i mentor

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Istraživački rad iz oblasti razvojne psihologije “Empirijska provera Pijažeove hipoteze o horizontalnom pomeranju”, II naučni skup:“Empirjska istraživanja u psihologiji”

Istraživački rad iz oblasti socijalne psihologije  Prikaz Studentskog Protesta 1996/97 u  medijima – Analiza sadržaja elektronskih medija, III Naučni skup “Empirijska istrazivanja u psihologiji”

Rad na itraživačkom projektu iz oblasti kriminologije - Istraživački rad pod imenom: “Diskriminativna valjanost skale za merenje amoralnosti AMORAL 10”  (Skala za merenje amoralnosti AMORAL 10 i  krominalna involviranost)

Istraživački rad iz oblasti stresa i traume “Uticaj posttraumatskog stresnog poremećaja na funkcionisanje društva u celini” - koautor medjunarodni kongres “Zdravlje za sve - perspektive zdravlja u 21.veku “, Banja Luka, Republika Srpska.

Ways to increase serotonin levels in thetreatment of depresion – koautor (u saradnji sa Kabinetom za psihijatriju VMA)

Autor više profesionalnih radova iz oblasti kliničke, socijalne i razvojne psihologije objavljenih u stručnim časopisima i drugim medijima: Sindrom hroničnog umora, Depresija osvaja svet, Razvojni problemi kod dece, Adaptacija na kolektiv…

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje