Kada kod logopeda

Najčešća odstupanja u toku govornog razvoja deteta su svakako Dislalije – nepravilan izgovor glasova.

Neka deca sa lakoćom usvajaju glasove, dok druga imaju poteškoće u njihovom savladavanju . Nepravilna artikulacija je „ Loša Navika“ koju bi trebalo korigovati u ranom detinjstvu. Veoma je bitno da se krene sa korekcijom glasova što ranije, jer je uspeh logopedskog rada veći i svakako kraći.

Ukoliko se korektivne artikulacijske vežbe odlažu, problem postaje veći: izmenjeni glasovi se teže koriguju jer je „Loša Navika“ jača i svakako rad sa logopedom traje duže.

Takođe, ukoliko dete krene u školu sa nepravilnim izgovorom glasova može se suočiti sa poteškoćama u čitanju i pisanju, ali i sa zadirkivanjem od strane vršnjaka koje dodatno može da naruši samopouzdanje deteta.

PERIOD OD 0 DO 2 GODINE

Izostaje reakcija pogledom
Ne posmatra Vas dok komunicirate
Ne razume jednostavne naloge
Izostaje prva smislena reč

PERIOD OD 2 – 3 GODINE:

Ne izvršava nalog
Ne razlikuje predloge U i NA
Rečnik je ispod 300 reči
Ne odgovara na pitanje: „Kako se zoveš?“
Ne izgovara glasove: M, P, B, J, T, D, K, G, H N, Nj, V,F, J, H

PERIOD 3 – 4 GODINE

Sebe ne zove imenom nego koristi zamenicu
Ne broji i ne razlikuje boje
Nema rečnik od 500 - 1000 reči
Ne ponavlja rečenicu od 5, 6 i 7 slogova
Ne izgovara pravilno glasove: S, Z, C, Š, Ž, L

PERIOD OD 4 – 5 GODINA

Govor nije u potpunosti razumljiv
Ne govori punim rečenicama
Ne izvršava dva prosta naloga istovremeno
Ne izgovara pravilno glasove: Ć, Č, Dž, Đ, Lj, i R

PERIOD OD 5 – 6 GODINA:

Govor nije gramatičan, ne upotrebljava pravilno gramatičke kategorije
Nema rečnik od 2000 reči i više
Ne definiše jednostavne reči i ne prepričava priče koje je čulo
Izostaje pravilan izgovor glasova

PERIOD OD 6 - 7 GODINA

Nema rečnik od 3000 reči ili više
Ne vrši analizu i sintezu reči od 3 i 4 glasa
Izostaje pravilan izgovor glasova

Informacije i zakazivanje