Elektromioneurografija (EMNG) je metoda kojom se ispituje funkcija kičmenih korenova, perifernih živaca koji nastaju iz tih korenova i mišića koje inervišu ti živci.

Elektromioneurografija (EMNG) se obavlja u cilju dijagnostike neuroloških oboljenja kod kojih se javljaju: bolovi u vratu i krstima; bolovi, slabost i trnjenje u rukama i nogama; bolovi u mišićima, slabost ili oduzetost pojedinih delova tela; “pad stopala”; “viseća šaka”; “iskrivljenost jedne polovine lica” (pareza nervusa facialisa); upala mišića, gubitak mišićne mase u pojedinim delovima tela (“šiljato rame”, topljenje mišića natkolenice ili lista, malih mišića šake ili stopala itd.).

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja EMNG

Pregled indikuju odgvarajući lekari specijalisti neurologije, neurohirurgije, fizikalne medicine, urologije, reumatologije, ortopedije.

Indikacije za primenu EMNG pregleda:

– Bolesti perifernog nervnog sistema: neuropatije (nasledne i stečene), radikulopatije (oštećenje kičmenih korenova) i nervnih spletova (pleksusa- pleksopatije).
– Bolesti motornog neurona: amiotrofična lateralna skleroza (ALS), mišićne atrofije zbog oštećenja kičmene moždine (spinalne mišićne atrofije).
– Oboljenja mišića: miopatije (mišićne slabosti) mišićne distrofije, upale mišića (polimiozitis)
– Oboljenja neuromišićne sinapse: mijastenije i mijastenični sindromi
– Miotonije (specifične neuromišićne bolesti sa produženim kontrakcijama mišića)
– Povrede perifernih živaca i njihovih spletova (pleksusa)
– Kod nekih oboljenja centralnog nervnog sistema mogu se koristiti određene EMNG metode.
– Neke EMNG metode se mogu koristiti i kod poremećaja tzv. autonomnog nervnog sistema.

Jedina relativna kontrainikacija je pejsmejker, koji pacijent ima, posebno kod EMNG ispitivanja glave (Blink refleks) ili ruku i ramenog pojasa

Standardna elektromioneurografija (standardni EMNG) obuhvata:

- Standardna iglena EMNG – najčešće se korsiti za utvrđivanje oštećenja kičmenih nervnih korenova (kod discus–hernija i išijasa) i kod oštećenja perifernih živaca (neuropatije) ili mišića (miopatije).
- Mijastenični test – test neuromišićne transmisije (TNT) ili test repetitivne stimualcije (TRS).
- Blink refleks (refleks treptanja ili trigemino-facijalni refleks) koji se najčešće korsiti kod paralize ličnog živca ili lezije n. trigeminusa (trigeminalna neuralgija), ali i kod nekih lezija moždanog stabla posebno moždanog mosta.
- EMG sfinkterskih mišića (spoljnog analnog i uretralnog sfinktera) i mišića međice sa bulbokavernoznim refleksom, kod poremećaja sfinkterskih funkcija.
- Autonomni testovi – testovi za ispitivanje funkcije autonomnog, odnosno, vegetativnog nervnog sistema.

Kako se izvodi Elektromioneurografija - standardni EMNG pregled

EMNG ispitivanje se vrši pomoću računara, sa posebnim programima za neurofiziološka ispitivanja, različitih elektroda kojima se stimulišu određeni nervi i detektuju (registruju) očekivani odgovori. Elektrode se postavljaju na različite delove tela i mišiće, u zavisnosti koji test se koristi. Dobijeni grafički zapis pri ispiotivnju senzitivne provodljivosti (tzv. neurogram) se upoređuje sa referentnim vrednostima (vrste aparata i dijagnostičke laboratorije u kojoj se vrši snimanje).

Standardni EMNG pregled se sastoji iz dva dela: 1. elektromiografije (EMG) – ispitivanja funkcije i karakteristika (parametara) AMP i 2. elektroneurografije (ENeG) – ispitivanje funkcije perifernih živaca, njihovih spletiva i kičmenih korenova iz kojih oni nastaju.

– Elektromiografije (EMG)

Ispitivanje funkcije mišića elektromiografija (EMG) se vrši iglenom koncentričnom bipolarnom elektrodom, koja reguistruje aktivnost mišića u miru, u relaksaciji, a zatim i za vreme njegove aktivnosti (kontrakcije). Prilikom aktivnosti mišića registruju se akcioni mišićni potencijali (AMP). Posebnu dijagnostičku važnost ima registrovanje tzv. spontane denervacione aktivnosti mišića u miru, jer u zdravom mišiću u miru nema nikakve aktivnosti.

– Elektroneurografija (ENeG)

Ispitivanje funkcije perifernih živaca, njihovih pleksusa i kičmenih korenova se vrši električnom stimulacijom, koriščenjem komercijalnih stimulatora integrisanih u računar namenjen za EMNG ispitivanje. Odredjuje se senzitivna i motorna brzina provođenja perifernih živaca, karakteristike njihovih senzornih neurograma i M odgovora, vreme njihovog kašnjenja (tzv. latence), latence i frekvence dobijenih F odgovora, koje su indikator funkcije kičmenih korenova.

Važne napomene za pacijente

– Ispitivanje traje od 45 do 60 minuta uključujuči i izdavanje nalaza.
– Nema posledica posle ovih ispitivanja i rizika za pacijente.
– EMNG ispitivanje je nisko invazivno, uglavnom zbog korišćenja iglene elektrode, kao i električne stimulacije, koja je niskog intenziteta za većinu ispitivanja.
– Izvodi se bez lokalne anestezije, zbog mogućeg negativnog uticaja anestetika na rezultat.
– Za EMNG ispitivanje je potrebna lična higijena pacijenta, čiste noge, toaleta anogenitalne regije, pri ispitivanju sfinkterskih mišića.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam