Nazad

Dr Milena Pandurović

SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE TERAPIJE

Obrazovanje:

16.novembra 2011 god. izabrana za kliničkog asistenta na Medicicinskom fakultetu u Beogradu na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom

2010/11.školske godine upisala Doktorske studije iz epidemiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu,koje sam uspešno završila školske 2012/13.

28.januara 2011 god. odbranom završnog akademskog specijalističkog rada na temu ?Abdominalni kompartment sindrom kod bolesnika sa tupom abdominalnom povredom?(mentor Doc Dr Đorđe Bajec) sa odličnim uspehom završila Specijalističke akademske studije,grupa Digestivni sistem na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

3.novembra 2005 god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu položila specijalistički ispit iz anesteziologije sa reanimatologijom sa odličnim uspehom.

5.jula 2000 god. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,46(devet,četrdeset šest)

Radno Iskustvo:

2013 - Načelnik sluzbe Anestezije i reanimacije i JIL OB Medigroup
2011 god. Šef anestezije pri operacionoj sali Urgentnog centra KCS
2002 god. zaposlena kao anesteziolog u Kliničkom Centru Srbije-Urgentni Centar,Centar za anesteziologiju sa reanimatologijom

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član evropskog udruženja intenzivista(ESICM)
Član evropskog udruženja anesteziologa(ESA)
Član društva intenzivista Srbije
Član srpskog lekarskog društva(SLD)

Usavršavanja:

2011. Briž, University Hospital, novine u anesteziološkim tehnikama kod hiruškog lečenja ekstremne gojaznosti
2010. Oslo University Hospital Norway,hiruška terapija ekstremne gojaznosti
2008. University Hospital Duseldorf,novine u lečenju kritično obolelih pacijenata
2006. University Hospital Eppendorf-Hamburg,studijski boravak u jedinici intenzivnog lečenja

NAUČNI I STRUČNI RAD

a) spisak radova
1.Radovi u časopisima uključenim u bazu podataka MEDLINE Jovanović B,Bumbaširević V,Terziski Ž,Pandurović M,Palibrk I,Djukić V,Karamarković A,Radenković D,Stevanović P,Simić D.Koagulopatije u masivnoj transfuziji. Acta Chir Iugosl.2007,54(1),71-5.

Jovanović B,Bumbaširević V,Pavlović A,Palibrk I,Pandurović M.Održavanje kadaveričnih donora organa.Acta Chir Iugosl.2008,55(1),99-105.

Radenković DV,Bajec DJD,Gregorić PD,Jeremić VM,Bumbaširević V,Djukić VR,Ivančević NDj,Karadžić BA,Pandurović M,Lazić BR,Doklestić KS,Šijački A,Laušević Ž,Ilić N,Arsenijević V,Karamarković A.Značaj hiruškog lečenja povreda pankreasa u teškoj abdominalnij traumi.Acta Chir Iugosl.2010,57(4):19-24.

Bumbaširević V,Jovanović B,Bajec DJD,Terziski Ž,Pandurović M,Gregorić PD,Radenković DV,Ivančević NDj,Jeremić V,Djukić VR.Akutno oštećenje pluća i sindrom akutnog respiratornog distresa-šta treba da znamo?Acta Chir Iugosl.2010,57(4):25-32.

Gregorić PD,Bajec DJD,Radenković DV,Šijački AD,Karamarković A,Jeremić V,Ivančević NDj,Bumbaširević V,Pandurović M,Karadžić BA,Ilić N,Djukić VR.Značaj laparaskopije u proceni tupe abdominalne traume.Acta Chir Iugosl.2010,57(4):33-8.

Jeremić V,Milić LJ,Radenković DV,Bumbaširević V,DjukićVR,Gregorić PD,Ivančević NDj,Jovanović B,Pandurović M,Šijački A,Karadžić BA,Ilić N,Bajec DJD.Hiruško lečenje povreda želuca i dvanaestopalačnog creva u abdominalnoj traumi.Acta Chir Iugosl.2010,57(4):47-52.

Pandurović M,Bajec DJD,Gregorić PD,Jovanović B,Radenković DV,Jeremić V,Ivančević NDj,Karadžić BA,Bumbaširević V.Abdominalni kompartment sindrom u traumi.Acta Chir Iugosl.2010,57(4):75-81.

Jovanović B,Bumbaširević V,Pandurović M,Bajec DJD,Gregorić PD,Radenković DV,Ivančević NDj,Karadžić BA,Jeremić V,Djukić VR.Transfuziona terapija u traumi.Acta Chir Iugosl.2010,57(4):87-93.

Jovanović B, Pandurović M, Bajec Đ, Gregorić P, Karadžić B, Radenković D, Bumbaširević V. Ventilator associated pneumonia. Liječ Vjesn. 2011,133(supl.):26-30

Pandurović M, Bajec Đ, Jovanović B, Gregorić P, Karadžić B, Radenković D, Bumbaširević V. Abdominal compartment sindrome in trauma patients. Liječ Vjesn. 2011,133(supl.):38-42

2. Izvod štampan u zborniku međunarodnog skupa

Pandurović M.Akutna insuficijencija jetre u JIL.Anestezija i intenzivna terapija-Supplementum.2008:45-50.

3. Udžbenici i praktikumi

Popović N,Pandurović M.Hipotermija i trauma.Anestezija u traumi Prof.dr Nada Popović,Wind press 2010,I-11:219-238.(odlukom veća za specijalističku nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu broj 17/32-40/5 knjiga je prihvaćena kao udžbenik za poslediplomsku i specijalističku nastavu)

b) Predavanja po pozivu na nacionalnim i međunarodnim skupovima

- Abdominal compartment syndrome in trauma patients?-17.hrvatski simpozijum intenzivne medicine sa međunarodnim učešćem,Brijuni 27-30 jun 2011.

- Medico legal aspects in trauma patients?-XI Srpski kongres i I Balkanski simpozijum anesteziologa i intenzivista,Beograd oktobar 2010.

- Acute liver failure in ICU?-IVth Simposium Anglo Serbian days of anesthesia,Beograd oktobar 2008.

- Poremećaj koagulacione kaskade u sepsi?-Seminar kontinuirana medicinska edukacija Medicinskog fakulteta u Beogradu sa temom?Abdominalna sepsa?, 2010.

- Intraabdominalna hipertenzija i metode praćenja?-Seminar kontinuirana medicinska edukacija Medicinskog fakulteta u Beogradu sa temom?Škola praktičnih procedura koje se primenjuju u lečenju kritično obolelih?,2010.

c) O

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje