Jelena Pejanović Jovanović

Mr sci. med. Jelena Pejanović Jovanović

LEKAR SPECIJALISTA DEČJE HIRURGIJE

Obrazovanje:

1990/91 Završila srednju školu – gimnaziju, prirodni smer, u Beogradu
1991/92 Upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2000 Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2001 Započela specijalizaciju iz dečje hirurgije
2006 Položila specijalistički ispit iz dečje hirurgije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu sa ocenom 5

Radno iskustvo:

2003 Primljena u radni odnos na određeno vreme kao klinički lekar na specijalizaciji Univerzitetske dečje klinike u Beogradu
2006 Primljena u stalni radni odnos na Odeljenje abdominalne i laparoskopske hirurgije UDK gde i danas radi
Specijalnost: Opšta dečja hirurgija, laparoskopska dečja hirurgija, dečja abdominalna i septična hirurgija

Reference / Stručni radovi / Članstva:

2003 kurs pod nazivom : ?Kako napisati naučni rad : od ideje do realizacije? u sklopu kontinuirane medicinske edukacije

2004 seminar kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom: ?Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of anorectal anomalies? koji je vodio Prof dr Alberto Penja (SAD)

2017. Demonstrator na laparoskopskom kursu (20.09.2017.-21.09.2017.) u okviru IV Kongresa dečjih hirurga u Nišu

2018 ESPES Advanced Pediatric Minimally Invansive Surgery Training Course (Bucharest, Romania)

Radovi: Publikovala kao autor i koautor 6 celih radova u časopisima indeksiranim u MEDLINE-u, 26 radova u zbornicima međunarodnih skupova i 3 rada u zbornicima nacionalnih skupova

Postdiplomske studije završila u Julu 2010., magistarsku temu pod nazivom ?Značaj prenatalne dijagnostike za ishod lečenja kongenitalnih anomalija gastrointestinalnog trakta? odbranila sa odličnim uspehom.

Izrada doktorske disertacije u toku. Izrada doktorske disertacije je u toku sa prihvaćenom temom „Nivo markera oksidativnog stresa u serumu i njegov značaj za dijagnozu i obim zapaljenja kod akutne upale crvuljka kod dece“

2016 Stekla zvanje primarijusa

2017 Postala načelnik Dnevne hirurške bolnice u UDK

2018 Izabrana za kliničkog asistenta na Medicinskom Fakultetu u Beogradu na predemetu hirurgija sa anesteziologijom (dečja hirurgija)

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti