Psihologija i logopedija

Pružanje psihološke podrške je važan faktor u unapređenju kvaliteta života svakog pojedinca. Rad psihologa u okviru MediGroup sistema se zasniva na razgovoru, psihoterapeutskom pristupu, savetovanju, psihološkom testiranju kao i primeni različitih psiholoških tehnika u daljem radu. Usluge koje su dosupne u okviru psihodijagnostike jesu: psihološka eksploracija, profesionalna orijentacija, psihološka procena za tuđu negu i pomoć, procena podobnosti. Logopedija je multidisciplinarna nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikom i tretmanom poremećaja ljudske komunikacije. Logopedi su stručnjaci koji se bave prevencijom, dijagnostikovanjem i otklanjanjem poremećaja govora, jezika i glasa. Na osnovu procene govorno-jezičkog statusa, određuju način stimulacije i vrstu tretmana, kako kod dece, tako i kod odraslih.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka