Profesionalna orijentacija podrazumeva psihološku procenu interesovanja, sposobnosti, osobina ličnosti, motivacije i očekivanja osobe, u cilju uspešnog izbora škole, fakulteta, budućeg zanimanja.

Profesionalna orijentacija pomaže pojedincu da:

– Bolje upozna sebe i stekne uvid u svoje intelektualne, socijalne, emocionalne i kreativne sposobnosti.
– Svoja interesovanja, želje i potrebe uskladi sa svojim sposobnostima.
– Stekne uvid u područja koja je potrebno da usavrši radi postizanja vrhunskih rezultata.
– Više sazna o zanimanjima koja ga interesuju.
– Jasno sagleda motive koji stoje iza potencijalnog izbora zanimanja.
– Dobije informacije o potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja.

Kome je namenjen program profesionalna orijentacija

Profesionalnu orijentaciju obavlja psiholog na inicijativu same osobe, kojoj je ova vrsta podrške i pomoći potrebna, ili na preporuku roditelja kada je reč o mladim osobama.

Profesionalna orijentacija namenjena je svima, nezavisno od starosne dobi, koji:

– Donese odluku o nastavku školovanja – izbor srednje škole, više škole, fakulteta, specijalizacije…
– Imaju želju za promenom škole, fakulteta, zanimanja.
– Nisu sigurni koje su im sposobnosti najbolje razvijene.
– Nezaposleni su i razmišljaju o prekvalifikaciji.
– Žele da potvrde svoj profesionalni izbor.
– Žele da izaberu alternativno zanimanje.

Kako izgleda program profesionalne orijentacije

Program profesionalne orijentacije sprovodi se u psihološkoj ordinaciji, odnosno radnom prostoru psihologa i uključuje:

– Individualni razgovor sa osobom kojoj je potrebna ova vrsta usluge.
– Razgovor sa roditeljima kada je reč o mladima.
– Pružanje informacija (o vrsti obrazovnih profila, trajanju obrazovanja, potrebama tržišta rada i sl).
– Primenu baterije psiholoških testova – pismeno testiranje: sposobnosti, osobina ličnosti, motivacije, profesionalnih interesovanja.
– Obrada testovnog materijala.
– Prezentovanje dobijenih rezultata.
– Profesionalno savetovanje odnosno davanje preporuka.

Program profesionalne orijentacije traje 2-3 sata, najčešće je podeljen u dva termina. U prvom terminu, koji traje 1-2 sata, obavlja se razgovor sa psihologom i vrši testiranje. U drugom terminu, čije je trajanje sat vremena, psiholog daje informacije o rezultatima testiranja, preporuku usmerenu na izbor zanimanja.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi7400 RSD

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam