Magnetna rezonanca 1.5T – MRI lumbosakralne kičme

Spada u standardne preglede koji se sprovode poštovanjem osnovnih postulata MR dijagnostike - multiplanarno (aksijalno, koronarno i sagitalno) i multisekvencijalno (T1W TSE, T2W TSE i STIR). Zavisno od potreba u konkretnom slučaju - može biti rađen u okviru onkološkog protokola (proširen za DWI, Dixon sekvence, kontrast), osnovnog degenerativnog protokola (kod diskopatije), prilagođen pregledu inflamatornih karakteristika (sumnja na spondilodiscitis, inflamatornu poliradikulopatiju). U svakom slučaju je prilagođen osnovnim kliničkim nalazima pacijenta.

Naš tim iskusnih stručnjaka