Biljana Georgievski-Brkić

Dr sci.med. Biljana Georgievski-Brkić

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Doktorat, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

1997-1998 Opšti lekarski staž, Specijalna bolnica Sveti Sava, Beograd
1998-2000 Klinički lekar, Specijalna bolnica Sveti Sava, Beograd
2000-2005 Specijalizant radiologije, Specijalna bolnica Sveti Sava, Beograd
2005-2007 Lekar specijalista radiologije, Specijalna bolnica Sveti Sava, Beograd
2007- Načelnik radiologije, Specijalna bolnica Sveti Sava, Beograd
2017- Naučni saradnik, Katedra za postdiplomsku nastavu iz radiologije, Medicinski fakultet, Beograd
2018- Lekar konsultant, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2022- Naučni saradnik, Master studije medicinske radiologije, Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković, Beograd
2024- Docent, Katedra za radiologiju, Medicinski fakultet, Kragujevac

Oblast rada:

Neuroradiologija

Članstva:

1997- Srpsko lekarsko društvo
2010- Udruženje radiologa Srbije
2010- European society of radiology
2016- Član Predsedništva Udruženja neuroradiologa Srbije
2021- Evropsko udrženje neuroradiologa

Seminari i sertifikati:

2005 Fellowship I – Oblast: neuroradiologija, SAD, Chicago, University of Chicago Illinois, Neuroradiology Department
2009-2010 Fellowship II – Oblast: neuroradiologija, SAD, Chicago, University of Chicago Illinois, Neuroradiology Department
Škola Doplera MAV i TCD-a u organizaciji bolnice „Sveti Sava“, Beograd
CT škola, Novi Sad
Škola neuroradiologije, Beograd
Neuroradiološki kongres Srbije, Beograd
Neurološki kongres Srbije
Kongres radiologa Srbije
Kongres radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije
Više sertifikata iz oblasti radiologije i neuroradiologije

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Doktorska disertacija pod nazivom „Značaj perfuzione kompjuterizovane tomografije endokranijuma u primeni intravenske trombolitičke terapije kod bolesnika sa akutnim ishemijskim moždanim udarom“
Subspecijalistički rad pod nazivom „Kliničko-radiološka prezentacija disekcija cervikokranijalnih arterija dijagnostikovanih magnetno -rezonatnim imidžingom“
Autor i koautor 14 radova na SCI listi (6 radova u časopisu nacionalnog značaja)
Preko 40 predavanja po pozivu na skupovima nacionalnog značaja
Više od 70 radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim skupovima

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti