Nazad

Prof. dr Dragoslava Đerić

SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1975.
Magistar medicinskih nauka Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1979.
Doktor medicinskih nauka Medicinskih fakultet Univerziteta u Beogradu 1982.
Specijalizacija iz otorinolaringologije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1982.

Radno Iskustvo:

1977. - 2015. Klinika za otorinolaringologiju i makslofacijalnu hirurgiju KCS, na mestu nacelnika Odeljenja za otologiju. 
Na Medicinskom fakultetu izabrana za asistenta 1982. godine, docenta 1990., vanrednog profesora 1995., a redovnog profesora 2000. na Katedri otorinolaringologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavač na poslediplomskoj nastavi iz otorinolaringologije, urgentne i opste medicine, u okviru programa kontinuirane edukacije, škole otologije.

 

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Stručna i naučna usavršavanja

Harvard Medical School, Boston , Massachusetts Eye and Ear Infirmary
House Ear institute, Los Angeles, 
Minnesota University, Minneapolis, Minnesota Ear Clinic 
Childrens Hospital and Joint Medical Center. Harvard Medical School, Boston
University of Bern, Inselspital Hospital. Bern

Profesionalne aktivnosti / članstva

Šef katedre za poslediplomske studije iz otorinolaringologije (2001/02)
Predsednik komisije za polganje specijalistickog ispita iz otorinolaringologije i subspecijalistickog ispita iz audiologije.
Član Komisije za polaganje specijalistickog ispita iz urgentne medicine.
Član Naučnog veća i više komisija na Medicinskom fakultetu u Beogradu 
Predsednik Aktiva otologa ORL sekcije SLD , clan Predsednistva ORL sekcije SLD 
Redovni je član Akademije medicinskih nauka SLD, čan Predsednistva Akademije SLD 
Zamenik Predsednika Republicke stručne komisije za otorinolaringologiju Ministarstva Zdravlja Srbije, od 2015

Član je više medjunarodnih stručnih udruženja:

International Otopathologic Society ( The Schuknecht Society)
International Hearing foundation 
American Academy of Otolaryngology and Head and Neck Surgery. Politzer society
European Academy of Otology and Neurotology

Publikacije:

Publikovala je oko 400 radova u domacoj i inostranoj literature, u Biografskom vodicu "Who is Who in Europe", prepoznati podaci (visok indeks citiranosti u literaturi i knjigama poznatih svetskih autora). 

Autor/koautor je u više knjiga, brojnih poglavlja u knjigama i monografijama.
Mentor je brojnih doktorskih disertacija, magistarskih teza, radova uzih specijalizacija i diplomskih studentskih radova

Aktivan je učesnik brojnih domaćih i medjunarodnih kongresa (predavač po pozivu). Organizator i moderator simpozijuma, instruktor kurseva "Disekcije temporalne kosti", programa škole otologije i internacionalnih kurseva Evropske akademija otologa (EAONO).

Podaci o ucescu i rukovodjenju naucno-istrazivackim projektima

Kao istrazivač-saradnik učestvovala je u projektima u okviru programa Republičke zajednice nauke Srbije. Nosilac je istrazivanja u kontinuitetu u tri projekta Ministrastva nauku i tehnološki razvoj Srbije, kao i saradnik u više Inovacionih projekata .

Učesnik je u više medjunarodnih projekata, tokom usavršavanja u SAD i Švajcarskoj. Saradnik je Iinternacionalnih projekta "Eurotitis" , i "Balkan Survey of CSOM".

Nominovana je u MC grupu evrospskog projekta o tinitusu "TINNET" 

Domaća i strana priznanja, diploma i nagrade

Zahvalnica i diploma Srpskog lekarskog društva. 
Nagradu Kliničkog Centra Srbije za objavljenu knjigu. 
Nagradu Srpskog lekarskog društva za naučnoistraživački rad. 
Zahvalnica Udruzenja otorinolaringologa Jugoslavije za predan rad u organizaciji Kongresa.
Učesnik je pokretanja časopisa "Acta ORL Serbica", i "Acta Clinika". 
Urednik, član uredjivačkog odbora i recezent u domaćim i medjunarodnim časopisima.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje