Nazad

Doc. dr Perić Aleksandar

SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Obrazovanje:

Rođen je u Šapcu 21.05.1971. U decembru 1996. je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,53. Specijalizaciju iz otorinolaringologije je završio u Vojnomedicinskoj akademiji u decembru 2005., od kada radi na Odeljenju rinologije Klinike za ORL VMA.

U decembru 2013. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Procena efekata preoperativne primene klaritromicina u lečenju nosno-sinusne polipoze" na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i stekao naučno zvanje Doktor medicinskih nauka. U oktobru 2014. godine je izabran u zvanje docenta na Medicinskom fakulteti VMA za predmet Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom. Bavi se istraživanjem patofizioloških mehanizama u hroničnim zapaljenskim bolestima sluzokože nosa i paranazalnih sinusa, kao i na istraživanjima vezanim za mehanizme nastanka glavobolja rinogenog porekla. U kliničkom radu uža oblast interesovanja je funkcionalna i esteska hirurgija nosa, kao i endoskopska hirurgija nosne šupljine i paranazalnih sinusa. Član je Katedre Hirurgija 2 Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane u Beogradu

Radno Iskustvo:

Decembar 1996. - diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1997. - Pripravnički staž na Medicinskom fakultetu u Beogradu
2005-2014. lekar na Odeljenju rinologije Klinike za otorinolaringologiju VMA
April 2014. - načelnik Odeljenja otologije Klinike za otorinolaringologiju VMA

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Projekti

Rukovodilac NI projekta "Patofiziološki mehanizmi u hroničnim zapaljenjima gornjeg disajnog puta", projekat MFVMA/06/16-18

Saradnik u NI projektu "Procena imunomodulatornih efekata terapije makrolidnim antibiotikom u bolesnika sa nosnom polipozom", projekat MFVMA/24/13-15

Članstva

Član je Evropskog rinološkog društva i ORL sekcije Srpskog lekarskog društva. Od decembra 2015. obavlja funkciju predsednika Rinološko-alergološkog aktiva ORL sekcije Srpskog lekarskog društva.

Stručni radovi i knjige

Do sada je objavio 60 radova in extenso u inostranim i domaćim časopisima sa recenzijom, od toga 35 radova u časopisima sa SCI (Web of Science) liste.

Učestvovao je na većem broju naučnih i stručnih skupova (kongresi, simpozijumi, kursevi) u zemlji i inostranstvu. U dva navrata je izlagao radove kao pozvani predavač na međunarodnim naučnim skupovima.

MONOGRAFIJA: Perić A. Efekti primene klaritromicina u lečenju nosne polipoze. Zadužbina Andrejević, 2014. ISSN: 1450-801X, ISBN: 978-86-525-0148-9

Stalni je recenzent u domaćim časopisima Vojnosanitetski pregled, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo i Sanamed.

Recenzent u međunarodnim časopisima: Allergy, ENT Updates, International Forum of Allergy & Rhinology, International Archives of Otorhinolaryngology, Balkan Medical Journal, Acta Oto-Laryngologica, Military Medicine, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Oman Medical Journal, European Journal of Pharmacology, Allergy Asthma and Clinical Immunology, Environmental Sciences and Pollution Research.

Nagrade

Nagrada za najbolju prezentaciju na Evropskom kongresu otorinolaringologa u Barseloni, Španija, jul 2011.god.

Nagrada za najbolju prezentaciju na Evropskom rinološkom kongresu na Kritu, Grčka, jun 2008.god.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje