Dr med. Aleksandar Pantović

LEKAR SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

Obrazovanje:

- Specijalista neurologije, Klinika za neurologiju Vojnomedicinska akademija, 2016. god.
- Poslediplomske doktorske akademske studije Medicinski fakultet, Univerzitet Beograd, grupa Molekularna medicina-neuronauke, završna faza.
- Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet Beograd, 2007. god.

Radno iskustvo:

- Klinika za neurologiju, Vojnomedicinska akademija, 2012-2016. god.
- Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008-2012.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Član u istračivačkim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u dva projektna perioda - broj projekata 41025 i 145073
- Autor i koautor 30 radova i članaka od kojih je 10 u celini na SCI (Science Citation Index) listi.
- Stipendija iz fondacije 'Profesor dr Risto Bokonjić' Univerzitetska neurološka klinika Bazel, proleće 2016.
- Boravak u centru za istraživanje starenja i mitohondrijske bolesti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kelnu, januar 2013.

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti