Nazad

Prof. dr Nenad Šulović

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet sam upisao 1983.godine na Medicinskom fakultetu u Prištini, a diplomirao 16.06.1989. godine sa srednjom ocenom 8,0.

Nakon završenog fakulteta i položenog državnog ispita 1990-te godine zaposlio sam se na Ginekološko-Akušerskoj klinici u Prištini i iste godine dobio specijalizaciju iz Ginekologije i Akušerstva.

Specijalistički ispit sam položio 26.10.1994. godine pred komisijom GAK Kliničkog centra Srbije, Višegradska 26 u Beogradu, sa odličnim uspehom.

Nakon završenog fakulteta 1991 godine upisao sam poslediplomske studije u Beogradu gde branim magistarski rad sa temom "KONTROLA TRUDNICA SA Rh-IMUNIZACIJOM NEAGRESIVNIM DIJAGNOSTIČKIM METODAMA", 11.06.1997. pred komisijom Medicinskog fakulteta u Beogradu, i stičem titulu magistra medicinskih nauka.

Završio sam seminar za "beby frendly" edukatora, jugoslovenskog odbora za podršku dojenju pod pokroviteljstvom UNICEF-a 1998. godine.

Školu ultrazvuka u Kragujevcu završio sam 1992 godine, a praktičnu obuku iz ultrazvučne dijagnostike i školu za kolposkopiju 1993 godine.

Radno Iskustvo:

1990-te godine zaposlio sam se na Ginekološko-Akušerskoj klinici u Prištini i iste godine dobio specijalizaciju iz Ginekologije i Akušerstva

Godine 1998. sam izabran za asistenta za predmet Ginekologija i Akušerstvo na Univerzitetskoj klinici GAK u Prištini a iste godine postavljen za šefa odeljenja Patologije trudnoće GAK KBC Priština.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "TOK I ISHOD TRUDNOĆA U PACIJENTKINJA SA ANEMIJOM USLED NEDOSTATKA GVOŽĐA", odbranio sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu 10.11.2005. godine, i stekao titulu doktora medicinskih nauka.

Izabran sam za docenta na predmetu Ginekologija i Akušerstvo 15.07.2006 godine.

Postavljen sam za načelnika odelenja patologije trudnoće Ginekološke akušerske klinike KBC Priština sa središtem u Gračanici 2008. godine.

Od 1999-2015. godine bio sam angažovan na Ginekološko akušerskoj klinici Kliničkog centra Srbije na odelenju Humane reprodukcije, a od 2015 radim u Opštoj bolnici MEDIGROUP.

Izabran sam za vanrednog profesora na istom fakultetu 01.11.2011. godine, 2016. godine za redovnog profesora.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Jedan sam od autora knjige "UVOD U PRAKTIKUM GINEKOLOGIJE I AKUEŠRSTVA", koju je odobrilo Nastavno naučno veće Medicinskog fakulteta u Prištini i "AKUTNA AKUŠERSKA STANJA" koja je u pripremi za štampanje (ugovor sa izdavačem br. 910/98 ). Jedan sam od autora i monografije "Nejonizujuće zračenje i zdravlje". Monografija ULTRASONOGRAFIJA MULTIPLIH TRUNDOĆA izašla je iz štampe 2011 godine.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje