Milena Kostadinović

Dr med. Milena Kostadinović

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

– Studije za doktora medicine završila 29.10.2008.god, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
– Postdiplomske specijalističko-akademske studije, iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, odbranila naučnim radom pod naslovom „Fizikalna medicina i rehabilitacija suprakondilarnih preloma humerusa kod dece“ u decembru 2010.god., na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
– Diplomske akademske studije-master „Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala 2011/12.godine, tema master završnog rada pod nazivom „Dostupnost zdravstvenih usluga starim osobama“.
– Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije postala 30.10.2017.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
– Odbranjena doktorska disertacija na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu dana 04.09.2019.godine pod nazivom: “Ispitivanje prediktora oštećenja fizičkog funkcionisanja starog stanovništva”; primarna oblast Javno zdravlje, oblast Rehabilitacija.
– Upisala užu specijalizaciju iz oblasti Baromedicina , 2020.godine na Medicnskom fakultetu Univerziteta u Beogradu., prihvaćena tema završnog rada pod nazivom „Terapijski efekat hiperbarične oksigenacije na funkcionalnu onesposobljenost pacijenata sa diajbetes melitusom sa neurovaskularnim komplikacijama i bolom.“
– Završila edukaciju i obuku za intraartikularne primene hijaluronske kiseline (decembar 2020. i novembar 2022.)

Radno iskustvo:

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Srbije (zaposlena od 30.01.2011. godine), kompletno kliničko i ambulantno iskustvo rada u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Do sada je kao autor i koautor publikovala više in extenso radova u domaćim i međunarodnim časopisima, svetskim i domaćim kongresima.

1. Kostadinovic M, Nikolic D, Petronic I, Cirovic D, Grajic M, Santric-Milicevic M. Sociodemographic Predictors of Physical Functioning in the Eldery: a National Health Survey. Int J Environ Res Public Health. 2018;16(1):E37. doi:10.3390/ijerph 16010037 (JCR IF=2,468; M21)

2. Kostadinovic M, Nikolic D, Cirovic D, Konstatinovic Lj, Mitrovic-Jovanovic M,Radosavljevic N, Kocic M, Bjegovic-Mikanovic V, Santric-Milicevic M. Health Predictors of Pain in Eldery-a Serbian Population-Based Study. Diagnostics (Basel) 2019;9(2):E47. doi:10.3390/diagnostics9020047 (JCR IF2019=3,110; M21).

3. Dikic M, Nikolic D. Todorovic J, Terzic-Supic Z, Kostadinovic M, Babic U, Gacevic M, Santric-Milicevic M. Alignment of Perceived Competencies and Perceived Job Tasks among Primary Care Managers. Healthcare(Basel) 2019;8(1):9. doi:10.3390/healthcare80100009. (JCR IF2019=1,916; M22).

4. Santric-Milicevic M, Nikolic D, Kostadinovic M, Babic U, Mitrovic-Jovanovic M, Milanovic F, Bavec A. Sociodemographic predictors of pain in old people: Serbian population-based study. Wien Klin Wochenschr. 2020 Dec 9. doi:10.1007/s00508-020-0-01783-x. (JCR IF2019=1,323; M22).

5. Santric-Milicevic M, Kostadinovic M, Nikolic D, Todorovic J, Terzic-Supic Z. Potential predictors of unmet health needs among the elderly: a population-based study in Serbia. European Journal of Public Health, 2019;(29). Doi:10.1093/eurpub/ckz187.167.

Lekari iz iste oblasti