Prof. dr sci.med. Vladislava Vesović Potić

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Prof dr sci med Vladislava Vesović Potić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, rođena je 05.04.1945. godine u Šapcu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1965. godine, a diplomirala je 1970. godine u grupi od pet najboljih studenata.

Prof. Vesović Potić je svoju nastavnu karijeru započela 1971. godine kao stručni saradnik na Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Iste godine je započela specijalizaciju iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalistički ispit je položila 1975. godine sa odličnom ocenom, i iste godine je magistrirala sa temom „Klinički i prognostički značaj elektrodijagnostičkih ispitivanja kod traumatskih oštećenja perifernih nerava“.

Doktorirala je 1980. godine sa temom „Diferencijalna dijagnoza lumbalnog sindroma“.

U zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, izabrana je 1976. godine, reizabrana 1978. godine. Za docenta je izabrana 1980. godine, u zvanje vanrednog profesora izabrana je 1985. godine, a u zvanje redovnog profesora 1992. godine u nastavnoj bazi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Radno iskustvo:

U Institutu za rehabilitaciju u Sokobanjskoj je započela svoj radni staž 1970. godine i radila je do 1992. godine, kao načelnik stručnometodološkog pristupa i naučno-istraživalkog rada.

U Univerzitetski Klinički centar Srbije (UKCS), prešla je 1992. godine, gde je, na zahtev Ministarstva zdravlja i Uprave UKCS-a, iste godine osnovala Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKCS i postala njen direktor.

Pionir je uvođenja rane rehabilitacije u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji koju je uvela u protokol lečenja povređenih i obolelih.

Prof. Vesović Potić je tri puta birana za Šefa Katedre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bila je član Saveta Medicinskog fakulteta i član brojnih programskih Komisija pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Prof. Vesović Potić je od 2010. godine do 2023,, osnivač i rukovodilac specijalističke ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i elektrodijagnostička ispitivanja „Reha Medica“, koja se bavila rehabilitacijom iz oblasti svih segmenata fizikalne medicine, rehabiltacije i prevencije i elektrodijagnostičkim ispitivanjima povređenih i obolelih.

Od 2023. godine Prof. Vesović Potić zaposlena je u MediGroup zdravstvenom sistemu, u domu zdravlja MediGroup Kalenić.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Objavila je više od 250 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.

Tokom svoje plodne i bogate nastavne karijere, Prof. Vesović Potić je bila nosilac više naučnih projekata iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije. Koautor je više knjiga i udžbenika iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, urgentne medicine, vaskularne hirurgije, medicine
rada i pulmologije i autor pet monografija iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i elektrodijagnostičkih ispitivanja.

Sve vreme je aktivno učestvovala u izvođenju nastave na svim nivoima, kako redovne, tako i poslediplomske. U toku svog rada, isticala se brojem mentorstava magistarskih i doktorskih disertacija. Posebno je bila zainteresovana za studentski naučno-istraživački rad, i velikom broju studentata je bila podrška i mentor u pisanju naučno-istraživalkih radova koju su publikovani i prezentovani u zemlji i inostranstvu.

Bila je učesnik velikog broja domaćih i međunarodnih simpozijuma i kongresa, kao organizator i predavač po pozivu. Pružala je nesebičnu pomoć u edukaciji kolega fizijatara u specijalnim bolnicama za rehabilitaciju u Srbiji i autor je mnogih protokola u lečenju povređenih i obolelih.

Prof. Vesović Potić bila je po dva mandata Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva i Predsednik Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore.

Takođe je bila i član brojnih međunarodnih organizacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Tri mandata je bila Predsednik Republičke stručne komisije za oblast fizikalna medicina i rehabilitacija sa balneoklimatologijom pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalenić

Lekari iz iste oblasti