Miroslav Marković

Prof. dr sci.med. Miroslav Marković

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE subspecijalista vaskularne hirurgije

Obrazovanje:

Profesor dr Miroslav Marković je rođen 26.01.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu, srednju medicinsku školu i Medicinski fakultet.

Osnovne studije
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je završio 1991. godine (srednja ocena 9,78). Tokom studija bio je demonstrator na predmetu Patološka anatomija.

Magisterijum
Akademski naziv Magistar medicinskih nauka stekao je na Mediicinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine, pošto je odbranio magistarsku tezu pod nazivom „Komparacija fizikalnog, ultrazvučnog i intraoperativnog nalaza kod akutnog progredijentnog tromboflebitisa vene safene magne“ mentor: prof. dr S. Lotina.

Doktorat
Doktorsku disertaciju pod nazivom „Značaj intraoperativnog spašavanja krvi tokom operacija na abdominalnoj aorti“ je odbranio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006. godine, mentor: Prof. dr L. Davidović.

Specijalizacija
Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1998. sa odličnim uspehom.

Uža specijalizacija
2003. godine odbranio je rad uže specijalizacije iz Vaskularne hirurgije pod nazivom „Rani rezultati operativnog lečenja bolesnika sa rupturom aneurizme abdominalne aorte“.

Stručna usavršavanja inostranstvu
Univerzitetska bolnica Gasthuisberg u Luvenu 2002 (Prof Andre Nevelsteen)
King’s College Hospital u Londonu 2013 (Prof Nigel Heaton)

Nastavna i naučna zvanja
U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 2000, u zvanje docenta 2008. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2013. godine, a od 2019. je redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.
U redovnoj nastavi prof. dr Miroslav Marković učestvuje u izvođenju nastave na predmetima: Hirurgija sa anesteziologijom, Prva pomoć i Osnove kliničke prakse. Član je 18. ispitne komisije za polaganje ispita iz Hirurgije sa anesteziologijom.
U poslediplomskoj nastavi, na katedri za specijalističku nastavu (specijalizacija iz vaskularne hirurgije sa angiologijom) učestvuje u praktičnoj obuci specijalizanata, subspecijalističkoj nastavi iz Reumatologije i subspecijalističkoj nastavi iz Transplantologije sa transfuziologijom. Član je ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita iz Vaskularne hirurgije.
U periodu od 2004 – 2009. godine, u dva mandata, dr Marković je obavljao dužnost Sekretara katedre Hirurgije sa anesteziologijom kada je dao značajan doprinos reformi osnovne nastave na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
U periodu 2019-2021 obavljao je dužnost sekretara Katedre za specijalističku nastavu iz vaskularne hirurgije sa angiologijom, a 2021 godine izabran je za zamenika šefa Katedre.
Takođe aktivno učestvije u izvođenju teorijske i praktične nastave na engleskom jeziku iz predmeta Hirurgija (Surgery) i Prva Pomoć (First Aid). Od 2022 obavlja dužnost rukovodioca nastave na engleskom jeziju iz predmeta Hirurgija (Surgery).
Od strane studenata o formi i kvalitetu nastave ocenjen je najvišom ocenom.

Mentorstva
Do sada je prof. Marković bio mentor u 12 diplomskih radova, 2 rada akademske specijalizacije, 4 rada uže specijalizacije i 2 doktorata.

Radno iskustvo:

Prof. Marković je stalno zaposlen na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS gde obavlja dužnost načelnika II kliničkog odeljenja.
Na ovoj Klinici godišnje se uradi preko 2000 operacija iz oblasti vaskularne hirurgije, kako otvorenih tako i endovaskularnih hirurških procedura.
Pored redovnog operativnog programa, svakodnevno učestvuje u kliničkom konzilijumu koji donosi odluke o vrsti dijagnostike i tretmanu pacijenata.
Samostalno izvodi gotovo sve hirurške intervencije koje se rade u okviru Klinike.
Šef je dežurnih ekipa i redovno rešava sva urgentna stanja iz oblasti vaskularne hirurgije.
Godišnje uradi preko 100 rekonstruktivnih intervencija na magistralnim krvnim sudovima kao i preko 100 asistencija rekonstrukcija na aorti, perifernim arterijama i venama.
Prof. M. Marković je učestvovao kao autor u izradi nacionalnih Vodiča dobre kliničke prakse za Aneurizmatsku bolest trbušne aorte i za Urgentna stanja u vaskularnoj hirurgiji.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Prof Marković je autor i koautor u 60 radova objavljenih u časopisima sa JCR liste; 6 radova indeksiranih u SCIe, i još 16 radova indeksiranih u MEDLINE-u. Autor je i koautor u 26 poglavlja u knjigama, monografijama i udžbenicima uključujući i 4 inostrana.

Kumulativni IF Prof. Markovića iznosi 67,887.

Učestvovao je ili učestvuje u 3 domaća naučno istraživačka projekta finansirana od strane Ministarstva za obrazovanje i nauku RS, kao i 7 inostranih projekata.

Prema podacima dobijenim iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ citiranost Prof. Markovića iznosi 235 citata u bazi Web of Science. Prema SCOPUS-u, indeks citiranosti iznosi 241, a h-indeks je 9.

Prof. M. Marković je učestvovao kao predavač na 19 kurseva Kontinuirane medicinske edukacije.

Prof. M. Marković je u periodu 2011-2015 učestvovao kao predavač na akreditovanom godišnjem međunarodnom kursu „Belgrade carotid course - Eversion carotid endarterectomy under cervical plexus block anesthesia” pod pokroviteljstvom evropskog vaskularnog udruženja “European Society for Vascular Surgery”.

Održao je još 11 predavanja na akreditovanim međunarodnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Recenzent je u više uglednih međunarodnih naučnih časopisa iz oblasti vaskularne hirurgije i angiologije – Annals of Vascular Surgery, Cardiovascular therapy, Vascular and Endovascular Surgery, Medical Principles and Practice, Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo.

Prof. M. Marković je kao jedan od koautora udžbenika “Hirurgija za studente medicine” 3. izdanje CIBID 2013, dobitnik Nagrade grada Beograda za medicinu za 2013 godinu.
2001. godine dodeljen mu je sertifikat Evropskog Borda torakalnih i kardiovaskularnih hirurga o završenoj edukaciji i osposobljenosti da se samostalno bavi kardiovaskularnom hirurgijom.

Članstvo u profesionalnim nacionalnim udruženjima

Srpsko lekarsko društvo – hirurška sekcija; Srpsko lekarsko društvo – sekcija za angiologiju i vaskularnu hirurgiju; Udruženje kardiovaskularnih hirurga Srbije; Udruženje za vaskularnu medicinu Srbije; Udruženje flebologa Srbije
2019 godine izabran je za vanrednog člana Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva

Članstvo u međunarodnim stručno-naučnim udruženjima

Međunarodno udruženje za angiologiju (International Union of Angiology). U periodu od 2012-2022. je nacionalni delegat; Evropsko udruženje za kardiovaskularnu hirurgiju (ESCVS).
Tokom 2018 godine je od strane izvršnog odbora Internacionalne unije angiologa promovisan u prestižno zvanje “Fellow of the International Union of Angiology” (FIUA), te imenovan za člana administrativnog borda udruženja sa funkcijom “Secretary of the multinational chapter of the International Union of Angiology”.

5 reprezentativnih referenci:
1. Markovic M, Cvetkovic S, Koncar I, et al. Treatment of pediatric vascular injuries: A single refferal non-pediatric centre experience. Int Angiol 2019; 38:250-255
2. Markovic M, Tomic I, Ilic N, et al. The rationale for continuing open repair of ruptured abdominal aortic aneurysm. Ann Vasc Surg 2016, 36: 64-73.
3. Markovic M, Markovic D, Dragas M, et al. The role of kinesitherapy and electrotherapeutic procedures in non-operative management of patients with intermittent claudications. Vascular 2016, 24:246-253.
4. Marković M, Maksimović Z, Maksimović Ž, et al. The role of duplex ultrasonography in surgical treatment of acute progressive thrombophlebitis of great saphenous vein. Inter Angio 2011, 30: 434-440.
5. Marković M, Davidović L, Savić N, et al. Intraoperative cell salvage versus allogeneic transfusion during abdominal aortic surgery: Clinical and financial outcomes.Vascular 2009, 17: 83-92.

Lekari iz iste oblasti