Nazad

Prof. dr Slavko Matić

SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Dr Slavko Matić je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa najvišim ocenama.

Specijalizaciju iz Opšte hirurgije je završio na Prvoj hirurškoj klinici Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije 1995. godine.

Magistrirao je iz oblasti Bolesti digestivnog sistema sa temom Procena operativne traume laparoskopske, mini-laparotomijske i klasične holecistektomije 1998. godine.

Doktorirao je sa temom Operativne povrede žučnih vodova tokom laparoskopske holecistektomije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine.

Tokom svoje karijere stručno se usavršavao kod vodećih eksperata iz oblasti u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Italiji i Španiji.

Radno Iskustvo:

Svoju dosadašnju 32-godišnju karijeru proveo je na Prvoj hirurškoj klinici Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije gde je radio najpre kao lekar na specijalizaciji i potom kao specijalista hirurg.

Od 2009. godine bio je načelnik Odeljenja za rekonstruktivnu hirurgiju žučnih vodova, hirurgiju pankreasa i slezine gde je formirao i predvodio izuzetno uspešan tim u ovoj složenoj oblasti hirurgije.

Univerzitetsku karijeru na Medicinskom fakultetu u Beogradu je započeo izborom u zvanje Asistenta na Katedri hirurgije sa anesteziologijom 1998. godine i uspešno je nastavio sukcesivnim izborima u zvanja docenta i vanrednog profesora. Za redovnog profesora izabran je 2021. godine.

Tokom svoje Univerzitetske karijere bio je šef nastavne baze na Prvoj hirurškoj klinici, zamenik šefa Katedre hirurgije sa anesteziologijom, rukovodilac nastave predmeta hirurgija – Šef katedre predmeta Hirurgija za nastavu na engleskom jeziku i član Management Boarda za nastavu na engleskom jeziku.

Direktor je Opšte bolnice Medigroup od 2022. godine. 

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Pored članstva u brojnim svetskim i domaćim profesionalnim udruženjima, bio je osnivač i predsednik upravnog odbora Srpskih i Jugoslovenskih udruženja za laparoskopsku i minimalno invazivnu hirurgiju.

Autor i koautor je 135 stručnih i naučnih radova sa kumulativnim naučnim Impact Factor-om 55.9 i 19 poglavlja u knjigama i udžbenicima. Bio je predavač po pozivu na 32 međunarodna i domaća kongresa i stručna sastanka, kao i učesnik i organizator brojnih stručnih sastanaka u inostranstvu i zemlji.

Mentor je brojnih diplomskih radova, radova uže specijalizacije, magisterijuma i doktorata.

Dr Matić se tokom svog dosadašnjeg rada se bavio digestivnom hirurgijom, posebno hirurgijom žučnih puteva, pankreasa i slezine.

Poseban interes ima za minimalno invazivni i laparoskopski tretman oboljenja digestivnog trakta, i u toj oblasti je jedan od utemeljivača i vodećih hirurga u zemlji i regionu.

Specijalna ekspertiza Prof. Matića je u vezi sa rekonstruktivnim operacijama na bilijarnom traktu nastalih usled operativnih povreda žučnih vodova tokom prethodno izvedenih hirurških procedura.

Vodeći je ekspert za hirurgiju slezine, sa najvećim brojem izvedenih laparoskopskih i otvorenih operacija slezine zbog benignih i malignih oboljenja slezine u regionu.

Kao jedan od začetnika laparoskopske hirurgije u Srbiji, bio je mentor i instruktor brojnim hirurzima iz zemlje i regiona, a u redovni operativni program Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije uveo je niz operativnih procedura koje se do tada nisu izvodile, kao i više tehničkih inovacija koje su značajno doprinele efikasnosti i poboljšanju rezultata u laparoskopskoj hirurgiji u Srbiji.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje