Nazad

Akademik Prof. dr Predrag Peško

SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Akademik prof. dr Predrag Peško rođen je 29. maja 1955. godine u Boki, opština Zrenjanin.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1980, magistrirao 1985. i doktorirao 1992. godine, odbranom doktorske disertacije Distribucija limfogenih metastaza karcinoma jednjaka i njen značaj za radikalnu hiruršku intervenciju.

Opštu hirurgiju je specijalizirao na Prvoj hirurškoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu, a specijalistički ispit je položio 1986. godine.

Uža profesionalna orijentacija akademika Peška su benigne i maligne bolesti gornjeg digestivnog trakta, hipofarinksa, jednjaka, želuca i dvanaestopalačnog creva.

Usavršavao se u Velikoj Britaniji (St. Thomas Hospital, London i East Birmingham Hospital) i Japanu (Tokyo Women's Medical College i Toronomom Hospital). Bio je na studijskim boravcima u Nacionalnom centru za kancer (National Cancer Center) u Tokiju, Univerzitetu „Luj Paster” u Strazburu i Centralnoj bolnici u Vašingtonu (Washington Hospital Center).

Radno Iskustvo:

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabran je za asistenta 1987, docenta 1994, vanrednog profesora 1998, a za redovnog profesora i prodekana Fakulteta izabran je 2004. godine. Godine 2008. izabran je za gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Hajdelbergu (Nemačka).

Od 1993. godine bio je načelnik Centra za hirurgiju jednjaka na Klinici za digestivnu hirurgiju – Prvoj hirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije. Od 2001. godine bio je direktor Instituta za digestivne bolesti KCS i pomoćnik direktora KCS za hirurške grane, kao i zamenik generalnog direktora KCS. Od 2008. godine bio je direktor Prve hirurške klinike KCS. Akademik Peško je bio Prodekan Medicinskog Fakulteta u Beogradu od 2004. godine.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Naučni doprinos akademika Peška obuhvata dva različita polja djelovanja: unapređenje kvaliteta hirurškog rada uvođenjem novih metoda i formiranjem kvalitetnog tima specijalizovanog za oblast hirurije jednjaka i želuca, i naučni rad zasnovan na proučavanju kliničkih i morfoloških karakteristika onkoloških oboljenja jednjaka i želuca.

Dobitnik je nagrade za najbolji naučni rad na Međunarodnom kongresu o karcinomu želuca u Njujorku (2001); nagrade koju dodjeljuje Tyco Healtcare group – US Surgical Corporation, za izvanredna dostignuća u hirurškoj stapler tehnici 2003. godine, kao i dve nagrade Srpskog lekarskog društva.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 2. novembra 2006, a za redovnog člana izabran je 1. novembra 2012. godine. Član je Odbora za tumore urogenitalnog sistema pri SANUi rukovodilac projekta SANU za proučavanje Barret-ovog jednjaka. Za inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 21. decembra 2012. godine.

Član je brojnih domaćih i međunarodnih strukovnih udruženja. Akademik Peško je član Američkog koledža hirurga (FACS), počasni član nemačkog udruženja hirurga, počasni član Bugarskog udruženja hirurga i počasni član Udruženja hirurga Republike Srpske. Takođe obavlja funkciju predsednika srpske podružnice Internacionalnog udruženja hirurga, onkologa i gastroenterologa (IASGO), podpredsednika je Udruženja kardiotorakalnih hirurga SCG i Sekcije grudne hirurgije SLD-a, i član je Jugoslovenskog udruženja za endoskopsku hirurgiju (JUEH). Član je međunarodnog predsedništva Internacionalnog udruženja za bolesti jednjaka (ISDE), gostujući profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Skoplju i Banja Luci, član je i udruženja Evropske digestivne hirurgije (EDS) kao i Međunarodnog kolegijuma digestivne hirurgije (CICD).

Kao autor ili koautor, objavio je više od 360 naučnih i stručnih radova u vodećim domaćim i međunarodnim časopisima, dvanaest poglavlja u domaćim udžbenicima i monografijama, i monografiju Barrett-ov jednjak – 60 godina kontroverze (u koautorstvu sa Aleksandrom Simićem), Beograd 2010, u kojoj je prvi put na našim prostorima kompletno obrađena ova problematika. Ukupnan broj citata u periodu od 1981. do danas godine prema bazama podataka Science Citation indeks i Web of Science iznosi preko 1000.

Od izbora u dopisnog člana SANU profesor Peško je održao 38 predavanja na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Aktivno je učestvovao u organizaciji i predsedavao je na više inostranih i domaćih stručnih kongresa, između ostalih na V kongresu hirurga i gastroenterologa Srbije, održanog 2006. god, Konsenzus konferenciji o dijagnostici i lečenju GIST-a 2010. god, Kongresu Kardiotorakalnih hirurga Srbije, kao i više stručnih skupova na Medicinskom fakultetu u Beogradu u sklopu kontinuirane medicinske edukacije. Održao je predavanje po pozivu na kongresu Međunarodnog udruženja za bolesti jednjaka u Budimpešti 2008. god., kao i predavanja po pozivu na kongresima Nemačkog udruženja hirurga u Štutgartu 2010., Minhenu 2011. i Berlinu 2012. godine.

Akademik prof. dr Predrag Peško je bio mentor za izradu 12 doktorskih i 10 magistarskih teza i niza poslediplomskih i radova uže specijalizacije, i član brojnih komisija za odbrane doktorskih disertacija, magisterijuma i radova uže specijalizacije.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje