Biliodigestivni by-pass

Operacija podrazumeva spajanje žučnog voda sa digestivnim traktom, najčešće vijugom tankog creva u cilju premošćavanja (bajpas) prepreke u pasaži žuči (najčešće inoperabilni tumori glave pankreasa, zavrnog dela žučnog voda i sl.) i posledičnim obezbojavanjem bolesnika, odnosno rešavanjem opstruktivne žutice.