Prof. dr sci.med. Omer Devaja

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Profesor doktor Omer Devaja rođen je 1964. godine u Somboru. Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Sadu, sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet u Novom Sadu završio je 1989. godine sa prosečnom ocenom 9,55.

U periodu od 1990. do 1995. godine radio je na Klinici za operativnu hirurgiju, na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici, gde je 1994. god. sa odličnim uspehom položio specijalistički ispit iz ginekologije. Magistarski rad pod nazivom ,,Rane promene na uro traktu žena obolelih od karcinoma cerviksa uterusa St Ib posle hirururške i radiološke terapije” odbranio je 1992. godine, a iste godine je i izabran u zvanje asistenta na Katedri za onkologiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Stipendiju fondacije ,,Stanley Thomas Johnson” za doktorske studije u Londonu, u St. Thomas bolnici u laboratoriji ,,Imperial Cancer Research Foundation” (ICRF), dobio je 1995. godine, te se narede dve godine bavio naučno-istraživačkim radom iz molekularne biologije karcinoma jajnika i endometrijuma. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Ekspresija heat shock proteina (hsp27) u karcinomu endometrijuma i karcinomu jajnika” odbranio je 2000. godine.

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva u Velikoj Britaniji položio je 2002. godine, kada je postao i član Kraljevskog udruženja obstetričara i ginekologa (MRCOG). U St. Thomas bolnici u Londonu, u periodu od 1998. do 2001. godine obavio je supspecijaliazaciju iz oblasti ginekološko-onkološke hirurgije, gde je 2001. god. položio i subspecijalistički ispit.

U toku svoje dugogodišnje karijere boravio je na stručnom usavršavanju u Kanadi, Španiji, Egiptu, Nemačkoj i Indiji.

Radno iskustvo:

Od 2003. do danas radi kao specijalista iz ginekologije i subspecijalista hirurg za ginekološku onkologiju u West Kent Cancer Centru u Majdstonu, u Velikoj Britaniji, gde 2006. god. postaje direktor subspecijalističkog programa iz ginekološke onkologije za jugoistočnu Englesku.

Iste godine je postao i načelnik Ginekološko onkološkog odeljenja u West Kent Cancer Centru. Od januara 2019. godine postaje direktor specijalizovanih hirurških grana u Majdston bolnici.

Prof. dr Omer Devaja je i ispitivač je na Medicinskom fakultetu Gyus, Kings, and St.Thomas Medical School i ispitivač na subspecijalističkom ispitu za Ginekolosku Onkologiju u Royal College of Obstetricians and Gynaecologist (RCOG).

Od 2014. godine angažovan je kao profesor po pozivu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Laparoskopskim operacijma prof. dr Omer Devaja počeo je da se bavi pre više od 20 godina, i dodatno stručno usavršavanje iz ove hirurške tehnike obavio je u Kvebeku u Kanadi.

U Onkološki centar u Engleskoj uveo je laparoskospsku histerektomiju, laparoskopsku radikalnu histerektomiju, laparoskopsku pelvičnu limfadenektomiju i jedan je od pionira u razvoju detekcije sentinelne žlezde kod karcinoma tela materice i karcinoma grlića materice. Ova metoda pruža veću preciznost u otkrivanju metastaza u limfnim čvorovima u poređenju sa standardnom pelvičnom limfadenektomijom, uz značajno smanjenje komplikacija.

Član je subspecijalistickog odbora British Gynae Cancer Society (BGCS) i član mnogobrojnih nacionalnih i internacionalnih udruženja (RCOG, BGCS, BSCCP, ESGO, BSGE, ESGE).

Organizovao je više od 30 kurseva iz laparoskopske hirurgije i detekcije sentinelne žlezde u ginekološkoj onkologiji.

Tokom karijere publikovao je preko 40 stručnih radova i objavio dve knjige: „Atlas iz laparoskopske hirurgije u ginekologiji” i „Karcinom jajnika”

Prezentovao je preko 50 stručnih radova na nacionalnim i internacionalnim kongresima i održao brojna predavanja kao predavač po pozivu.

Oblast bavljenja prof. dr Omera Devaja je ginekološka hirurgija sa kompletnom dijagnostikom: pregled spekulumom, vaginalni pregled sa brisevima uključujući PAPA bris i HPV test, kolposkopija sa tretmanom premalignih lezija grlića materice (LLETZ LOOP), ultrazvučni pregledi, kao i endoskopski pregled endometrijuma sa histeroskopom.

Pored klasičnih ginekoloških operacija, posebna oblast bavljenja prof. dr Omera Devaje je laparoskopska hirurgija (minimalno invazivna hirgija) u ginekologiji i ginekološkoj onkologiji.

Tokom poslednjih 20 godina izveo je preko 1000 laparoskopskih operacija uključujući radikalnu laparoskopsku histerektomiju u tretmanu karcinoma grlića materice, laparoskopsku pelvičnu limfadenektomiju u tretmanu karcinoma grlića materice i tela materice, laparoskopsku detekciju sentinelne žlezde, operacije malignih promena na vulvi.

Pored maligne patologije prof. dr Omer Devaja bavi se i benignom patologijom: laparoskopskim operacijama benignih cisti i tumora jajnika, laparoskopskom histerektomijom kod benignih promena materice i obilnog vaginalnog krvarenja, kod mioma materice i endometrioze, kao i operacijama premalignih promena na vulvi.

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti