Prof. dr sci.med. Snežana Rakić

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1980/81 god. a diplomirala 1986. God sa srednjom ocenom 9,25.

Magistarsku tezu „Uloga urinarnog estriola i humanog placentnog laktogena kod pacijentkinja sa hipertenzivnim sindromom u trudnoći u odnosu na stanje ploda na rođenju“, odbranila je sa odličnim uspehom 1992 god na Medicinskom fakultetu u Beogradu, pred komisijom u sastavu: Prof. dr Radmio Jovanović (mentor), Prof. dr Žarko Pilić i Prof dr Helena Lončar. Uža naučna oblast Perinatologija.

Doktorsku tezu „Neurološki razvoj fetusa i metode za njegovu evaluaciju tokom intrauterusnog života“, odbranila je sa odličnim uspehom 1996.god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, pred komisijom u sastavu: Prof. dr Atanasije Marković (mentor), Doc dr Nebojša Radunović (komentor) i Prof. dr Slobodan Runić. Uža naučna oblast Perinatologija.

Specijalistički ispit iz Ginekologije i Akušerstva položila je sa odličnim uspehom 1994.god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, pred komisijom u sastavu: Prof. dr Željko Živanović, Prof. dr Darinka Popović Škokljev i Prof. dr Radmio Jovanović.

Radno iskustvo:

Klinički staž je obavila 1988 god na Odeljenju za Ginekologiju i Akušerstvo KBC Dr Dragiša Mišović.
Od 1989.god. zaposlena je na Ginekološko-akušerskoj klinici „Narodni Front“ u Beogradu.
Od 1997-2001 god. bila je načelnik Odeljenja porodilišta.
Od 2001-2006 god. bila je načelnik Akušerskog odeljenja.
Od 2006 god do 2021. god načelnik je Odeljenja porodilište.
Od 2013 god do 2021. god obavljala dužnost direktora Ginekološko – akušerske klinike „Narodni Front“ u Beogradu.

Izbori u nastavna i naučna zvanja:

1997.god. izabrama je u zvanje Asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, za užu naučnu oblast (predmet) Ginekologija i akušerstvo.
2001 i 2005. god. ponovo je izabrana u zvanje Asistenta.
2006.god. izabrana je u zvanje Docenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, za užu naučnu oblast (predmet) Ginekologija i akušerstvo.
2011.god. ponovo je izabrana u zvanje Docenta.
2012.god. izabrana je u zvanje Vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, za užu naučnu oblast (predmet) Ginekologija i akušerstvo.
Na izbornom vecu jula 2018, izabrana u zvanje Redovnog profesora

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član je međuodeljenskog odbora SANU za biologiju reprodukcije čoveka od 1999 god.
Bila je predsednik Jugoslovenskog udruženja za primenu ultrazvuka u biologiji, veterini i medicini od 2000- 2004 god.
Bila je predsednik sekcije za Perinatalnu medicinu od 2000-2004 god.
Bila je član Udruženja ginekologa Srbije i Crne Gore od 1995 god.
Predsednik je Ginekološko-akušerske sekcije, SLD, od 2012god do danas.
Predavač je po pozivu i član Internacionalne Ian Donald škole ultrazvuka od 2005 god.
Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog Lekarskog Društva, Ginekološko-akušerske sekcije SLD, Udruženja za Humanu Reprodukciju Srbije (UHRS), Udruženja za Ginekološku Endoskopiju Srbije (UGES), Evropskog udruženja za Humanu Reprodukciju i Embriologiju (ESHRE), Evropskog udruženja za Ginekološku Endoskopiju (ESGE).

Kao autor i koautor publikovala je 201 publikaciju u domaćoj i stranoj literaturi.

Bila je predavač po pozivu na inostranim kongresima i školama i to:

International invited speaker: Ian Donald – Inter University School of Medical Ultrasound from 2005.
World congresses of Perinatal Medicine Zagreb 2006,
Fetus like the patient, Sveti Stefan 2006.
Congres of perinatal medicine for southeastern Europe Belgrade 2009.
Invited speaker of Ian Donald – Interuniversity School of Medical Ultrasound Dubrovnik 2005, 2011, Montenegro 2012.

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti