Dr med. Dragana Bogdanović-Stojanović

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Dragana Bogdanović – Stojanović rođena je 1969. godine, u Novom Sadu je završila školovanje kao i poslediplomske, magistarske i doktorske studije.

2007 – doktorirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu iz oblasti radiološke analize postterapijske dojke
2001 – magistrirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu iz oblasti magnetne rezonance dojke
1999 – odbranila specijalistički ispit iz oblasti radiologije
1994 – diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2019 – Zaposlena u privatnoj poliklinici Health Medic u Novom Sadu
2019 – odbranila subspecijalistički ispit iz oblasti onkologije
2016 – 2019 Šef odseka za oboljenja dojke u Centru za dijagnostički imidžing Instituta za Onkologiju u Sr. Kamenici
1995 – 2019 zaposlena u Centru za dijagnostički imidžing Instituta za Onkologiju u Sr. Kamenici
2004 – 2019 zaposlena na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, kao asistent, docent a potom i vanredni profesor radiologije

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Stipendista je američke vlade u sklopu IVLP programa u okviru koga je provela mesec dana u USA u oktobru 2011, kao I japanske vlade u okviru JICA projekta u okviru koga je boravila u Japanu jun/jul 2016.
Osnivač i šef edukacionog tima u Školi za dijagnostiku dojke i interventne procedure u Novom Sadu u sklopu Kontrinuirane Medicinske Edukacije fakulteta u Novom Sadu .
Predavač je po pozivu na domaćim kongresima I stranim kongresima kao i u Evropskoj školi onkologije.
Autor i koator je radova objavljenih u časopisima sa impakt faktorom. Takođe je autor i koautor poglavlja u stručnim knjigama objavljenim u zemlji i inostranstvu.
Autor je poglavlja u Nacionalnom vodiču za rak dojke.
Predstavnik je Srbije u EUSOBI-u (Evropsko udruženje za imidžing dojke).
Član je Nacionalne radne grupe za onkologiju.
Član je Nacionalne radne grupe za rak dojke
Član je Nacionalne radne grupe za skrining raka dojke

Lekari iz iste oblasti