Nazad

Doc. dr Tamara Dragović

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista endokrinologije

Obrazovanje:

1989 - Medicinski fakultet u Beogradu
1994 - Specijalizacija interne medicine VMA 
2007 - Subspecijalizacija iz oblasti endokrinologije VMA
2003 - Magistar medicinskih nauka VMA
2011 - Doktor medicinskih nauka VMA
2013 - Docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane VMA
2017 - Profesor za predmet Interna medicina, podoblast Endokrinologija na Medicinskom fakultetu UO VMA

Radno Iskustvo:

1995 - Klinika za endokrinologiju VMA
2010 - Lekar konsultant u Domu zdravlja "Jedro"

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Specijalista interne medicine. Subspecijalista iz oblasti endokrinologije
Autor i koautor oko 100 stručnih i indeksiranih naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima, zbornicima radova, knjigama i monografijama.
Autor naučne monografije: Dijabetesna nefropatija: patofiziologija, primarna i sekundarna prevencija
Stalni recenzent naučno-stručnog časopisa Vojnosanitetski pregled.
Član Naučno-nastavnog veća Medicinskog fakulteta VMA
Član je Srpskog lekarskog društva, Srpske lekarske komore,
Srpskog tiroidološkog društva, Evropskog udruženja za studije o dijabetesu (EASD), Evropskog udruženja endokrinologa (ESE) i Evropske tiroidiološke asocijacije (ETA).

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje