Genetika

U okviru MediGroup sistema odeljenje Genetike pruža savremene usluge iz oblasti kliničke i laboratorijske genetičke dijagnostike, uz poseban senzibilitet za bolesnika i porodicu i njihove specifične potrebe.

Značajan deo populacije boluje od genetičkih bolesti – 5 do 6% mladih i adolescenata, od kojih jedan deo nastavlja da ima probleme i u odraslom životnom dobu. Naravno, neki dobivaju prve simptome tek u odrasloj dobi. Genetička bolest predstavlja izazov za obolelog ali i za porodicu, kako sa aspekta lečenja tako i sa aspekta planiranja porodice i budućeg potomstva. Stoga, pravovremeno genetičko informisanje je ključno za kvalitet života bolesnika i porodice, i obuhvata informacije o dijagnozi, prognozi, lečenju, prevenciji komplikacija, naslednosti i mogućnostima za dobijanje zdravog potomstva.