Pregled specijaliste hematologa se obavlja u cilju dijagnostike urođenih i stečenih poremećaja krvi, poremećaja zgrušavanja krvi i malignih bolesti krvi.

Pregled lekara specijaliste hematologa u velikoj meri se oslanja na laboratorijska ispitivanja. Osnovna analiza u ispitivanju hematoloških oboljenja je kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom. 

U dogovoru sa specijalistom hematologije nakon detaljno uzete anamneze, kao i fizikalnog pregleda, hematolog upućuje na dodatna laboratorijska ispitivanja, što može uključivati biohemijske analize, imunološke kao i specifične hematološke testove, iz kojih se dolazi do definitivnog postavljanja dijagnoze i daljeg lečenja.

Najčešći simptomi i stanja zbog kojih se pacijenti javljaju hematologu:

- Ukoliko postoji sumnja na sideropenijsku anemiju (snižen broj eritrocita, snižen broj hemoglobina, hematokrita), osećaj zamora i malaksalosti uz prisustvo bledila kože i vidljivih sluznica.
- Kod nedostatka vitamina B12 ili folne kiseline kada nastaje megaloblastna anemija.
- Kod pojave žutice nepoznatog uzroka, prisustva tamne mokraće, kada se postavi sumnja na prisustvo hemolitičke anemije.
- Kod promena u broju leukocita čiji uzrok pored infekcije mogu biti i prisustvo autoimune ili maligne bolesti.
- Kod postavljene sumnje na akutne leukemije (mijeloidna i limfoblastna) čiji je uzrok izmenjena funkcija ćelija koštane srži, a čija se definitivna dijagnoza postavlja analizom aspirata koštane srži ili njenom biopsijom od strane specijaliste hematologije.
- Kod sumnje na hroničnu limfocitnu leukemiju kada u kliničkoj slici postoje uvećane, bezbolne limfne žlezde, zamor, povišena temperature, uvećana jetra i slezina, bledilo kože.
- Kod sumnje na hroničnu mijeloidnu leukemiju gde postoji prisustvo preznojavanja, gubitka telesne težine, meteorizma, uvećanja slezine i gihta.
- Postojanje nekih opštih simptoma poput pojačanog znojenja, povišene temperature i gubitak telesne mase više od 10%, izražen svrab po koži, mogu ukazivati na prisustvo Hočkin i non-Hočkin limfoma (maligna bolest limfocita).
- Kod bola u kostima, pojave malaksalosti, sklonosti ka infekcijama kada postoji sumnja na imunoproliferativne bolesti.
- Kada postoji sklonost ka krvarenjima zbog urođenih ili stečenih oboljenja krvnih sudova, odnosno sumnja na prisustvo vaskulopatija.
- Ako postoje krvarenja po koži (petehije-sitna tačkasta krvarenja, purpura-slivena krvarenja i modrice) kao i sluzokožama, odnosno postoji sumnja na trombocitopenije
- Ukoliko postoje poremećaji faktora koagulacije.
- Pojava tromboze kod mlađih osoba, na neuobičajnim mestima i posle minimalne provokacije, u toku primene oralnih kontraceptiva kod žena, u trudnoći može ukazivati na trombofiliju
- Ukoliko je neophodna transfuzija koja je supstitucija deficita krvnih elemenata ili faktora koagulacije.
- Ukoliko se bolesnoj osobi daje infuzija sopstvenih ili matičnih ćelija zdravog donora i to u slučajevima kada postoje maligna hematološka oboljenja, teška aplastična anemija, urođene imunodeficijencije, poremećaji metabolizma i autoimmune bolesti, kao i prisustvo tumora.

Kako izgleda hematološki pregled

Pregled hematologa započinje uzimanjem anamneze odnosno razgovorom o simptomima i stanjima koje pacijent prijavljuje. 

Vrlo je važno da pacijent u razgovoru sa specijalistom hematologije prijavi svaki znak, makar naizgled nevažan, jer je svaka informacija od značaja. U razgovoru će biti obavezno da pacijenti prijave ukoliko je neko od bliskih srodnika bolovao od bilo kog hematološkog oboljenja.

Nakon detaljno uzete anamneze, lekar pristupa fizikalnom pregledu. U najvećoj meri, fizikalni pregled specijaliste hematologije oslanja se na palpaciju. 

Prilikom palpacije neophodno je da se pregledaju limfne žlezde, počevši od vrata, kada će lekar kružnim pokretima prstiju prelaziti preko grupa limfnih nodusa, kada je bitno da obratite pažnju da li se pri pregledu javlja i bol, a lekar će nakon ovog nalaza zaključiti da li postoji i njihovo uvećanje. 

Dalje se palpiraju hematopoetski organi, jetra i slezina. Ovaj pregled se vrši u ležećem položaju, sa nogama savijenim u kolenima. Na osnovu ovog pregleda moguće je zaključiti da li postoji hepatosplenomegalija (uvećanje jetre i slezine).

Nakon anamneze, pregleda i analize kompletne krvne slike, ukoliko je neophodno, hematolog će uputiti pacijenta na:

Biohemijske analize: određivanje koncentracije gvožđa, ukupni kapacitet vezivanja gvožđa, saturacija feritina i transferina, analize za procenu funkcije jetre i bubrega, testove zapaljenskog sindroma (sedimentacija eritrocita, fibrinogen, C-reaktivni protein), testove za dokazivanje hemolize, određivanje koncentracije elektrolita i proteina u serumu.

Imunološke testove: prisustvo antitela kao što su antinuklearna antitela (ANA), anti-DNK, prisustvo reuma faktora, koncentracije imunoglobulina i drugih autoantitela.

Specifične hematološke testovi: aspiraciona punkcija koštane srži, biopsija koštane srži.

Važne napomene za pacijente

- Za pregled specijaliste hematologije nije neophodna posebna priprema.
- Na pregled pacijenti mogu poneti skoriji nalaz krvne slike, kao i prethodne nalaze radi upoređivanja stanja.
- Pregled lekara specijaliste hematologije traje oko 30 minuta.
- Pregled je u bezbolan.
- Nakon pregleda će najverovatnije biti neophodna dodatna laboratorijska ispitivanja, te će najčešće biti potrebna kontrola hematologa, kako bi se došlo do dijagnoze, a samim tim i adekvatne terapije.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi7100 RSD

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija