Neuropsihologija je oblast kliničke psihologije koja proučava promene u psihičkom funkcionisanju čoveka (kognitivne, emocionalne, bihevioralne), koje su povezane sa oboljenjima i/ili povredama mozga.

Neuropsihološka testiranja obavlja psiholog sa posebnom edukacijom iz neuropsihologije, najčešće na zahtev psihijatra, neurologa, neurohirurga.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja neuropsihološko testiranje

Neuropsihološka testiranja se zakazuje najčešće se na zahtev psihijatra, neurologa ili neurohirurga iz više različitih razloga:

– Dijagnostičkih i diferencijalno-dijagnostičkih, koji podrazumevaju pomoć u postavljanju dijagnoze, tj. razumevanju uzroka koji je doveo do mentalnih promena.
– Radi utvrdjivanja kognitivnih snaga i slabosti nakon moždanog udara ili traumatske povrede mozga.
– Radi lakšeg planiranja lečenja – rezultati testiranja se mogu koristiti za identifikaciju kognitivnih funkcija koje bi trebalo da budu u fokusu rehabilitacije nakon povrede mozga.
– Radi utvrdjivanja promena kognitivnog funkcionisanja nakon hirurških intervencija (u ovom slučaju testiranje se obavlja pre i posle hirurške intervencije).

Priprema za pshodijagnostičku proceduru

– Na neuropsihološko testiranje treba doći odmoran i sit (ne treba jesti neposredno pre same procedure jer možete biti pospani i tromi).
– U slučaju da nosite naočare, kontktna sočiva ili slušni aparat obavezno ih ponesite sa sobom.
– Ako ste u prošlosti radili bilo koje psihološko, neuropsihološko ili akademsko testiranje i posedujete nalaz, ponesite ga.

Kako se izvodi neuropsihološko testiranje

Neuropsihološko ispitivanje sprovodi se u psihološkoj ordinaciji i uključuje:

– Strukturisani klinički intervju – razgovor sa pacijentom.
– Uvid u relevantnu medicinsku dokumentaciju.
– Razgovor sa srodnicima ili drugim pacijentu bliskim osobama, ukoliko iz različitih razloga pacijent nije u stanju da sam pruži sve neophodne podatke.
– Primenu baterije psiholoških instrumenata odnosno testova.
– Obrada testovnog materijala.
– Pisanje psihološkog izveštaja – Psihološki nalaz i mišljenje.

Neuropsihološko ispitivanje nije invazivna procedura što znači da nema elektroda, igala, bolova. Ona podrazumeva veliki broj različitih zadataka koje pacijent rešava ispred ispitivača, neuropsihologa.

Neuropsihološko testiranje može trajati nekoliko sati, a nekada je potrebno organizovati više susreta. Koliko će vremena biti potrebno, zavisi od razloga zbog kojeg je testiranje potrebno obaviti. U zavisnosti od razloga testiranja, kao i od samog pacijenta, određuje se i broj i vrsta testova, koje je potrebno zadati.

Po završetku testiranja, psiholog pristupa obradi testovnog materijala i pisanju Psihološjog nalaza i mišljenja.

Psihološki nalaz i mišljenje se dostavlja naručiocu (psihihjatru, neurologu…), a pacijentu daju sve potrebne informacije o rezultatu psihodijagnostičkog ispitivanja.

Važne napomene

– Neuropsihološko ispitivanje nije invazivna i potpuno je bezbolna procedura.
– Ispitivanje može trajati nekoliko sati.
– Po završetku testiranja, pacijet dobija sve neophodne informacije o rezultatu.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam